• Human Resources

    Vaardigheden, leiderschap en cultuur bij digitalisering

Human Resources

Mensen spelen een cruciale rol in de digitale transformatie van elke organisatie. Vanuit die gedachte zijn voor dit thema drie menselijke elementen heel belangrijk: vaardigheden, leiderschap en cultuur. Alle medewerkers krijgen met dat drieluik te maken. Daarom bekijken we vanuit die bril wat de impact is voor en de rol van mensen bij digitale transformatie. 

Over welke digitale vaardigheden beschikken de medewerkers? Wat voor leiderschap is nodig om die transformatie succesvol door te voeren? Wat voor effect heeft die omslag op de cultuur binnen de organisatie? En wat voor cultuur is nodig om de gewenste transformatie binnen die cultuur te laten slagen? De huidige ‘transformatiefase’ – traditioneel, modern of toekomstbestendig – van de organisatie is daarbij het uitgangspunt van de gewenste ontwikkeling.

Lees hier onze visiepaper over digitale transformatie.

Taakvolwassenheid binnen organisatie

Digitale vaardigheden, bewustzijn en aanpassingsvermogen bepalen – met oog op digitale transformatie - in hoge mate hoe ‘taakvolwassen’ de medewerkers binnen een organisatie zijn. Aan het begin van de ontwikkeling zijn mensen nog zoekende naar de juiste manier van omgaan met systemen en de wisselwerking daarin met de klant. In een meer moderne fase is sprake van een digitale strategie waarin, onder andere, het ontwikkelen van digitale vaardigheden centraal staat. Deze vaardigheden zetten organisaties ook in om producten en diensten te ontwikkelen. De organisatie werft en selecteert personeel dat mee kan gaan in die ontwikkeling, terwijl medewerkers zelf beseffen hoe belangrijk digitalisering is voor de continuïteit van de organisatie.

Digitale expertise volop benutten

Stip aan de horizon is de situatie waarin organisaties hun standaard-processen en repetitieve taken in hoge mate hebben gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Expertise op digitaal vlak is sterk specialistisch en medewerkers weten te schakelen tussen digitale capaciteit van de organisatie en klantbehoeften. Organisaties die zich hierin herkennen, benutten hun digitale expertise niet alleen intern, maar ook nadrukkelijk richting de klant. Dit betekent ook dat organisaties in deze fase meer dan andere een beroep kunnen doen op (creatieve) vaardigheden die niet eenvoudig zijn te digitaliseren. En dat biedt mooie kansen voor de medewerkers om van nog meer waarde te zijn, met alle voordelen van dien voor de organisatie.      

Leiderschap ontwikkelen

Leiders maken veranderingen mogelijk; het is aan hen om de impact van digitalisering over te brengen binnen de afdelingen en teams. In de beginfase betekent leiderschap het bewustwordingsproces op gang brengen en omgaan met weerstand. Kortom, het managen van verandering. Terwijl aan hun verhaal wellicht nog geen digitale strategie ten grondslag ligt. Binnen organisaties die een stap verder zijn in hun ontwikkeling, beschikken leidinggevenden wel over een digitale strategie. De aandacht gaat dan meer uit naar het monitoren en verbeteren van adequate informatievoorziening. Samenwerking wordt hier ook veel belangrijker; hoe gaan we alle informatie aan elkaar knopen? En omdat die informatiestromen bij elkaar komen, moeten leiders veel meer sturen op een integrale benadering van visie, strategie, structuur, processen en besluitvorming.

In een future proof-situatie kunnen leidinggevenden in toenemende mate besluiten nemen op basis van data. Die toegenomen digitalisering vraagt echter wel veel meer ethisch en verbindend leiderschap.

Effect op cultuur

In de eerste fase van ontwikkeling zijn de normen, waarden en procedures vaak nog vastomlijnd, steunend op het verleden, volgens een bepaalde hiërarchie. Organisaties die daarvan loskomen, kenmerken zich door proactiviteit, creativiteit en innovatie. Mensen leren en experimenteren, de organisatie wordt platter en informeler. Medewerkers hebben meer tijd en kunnen plaatsonafhankelijk werken, wat onmiskenbaar van invloed is op de cultuur binnen een organisatie. Bij organisaties die we op HR-vlak als toekomstbestendig kunnen bestempelen, staat zelfsturing en autonomie steeds meer centraal.

Wat kan BDO voor u betekenen?

Vaardigheden trainen, leiderschap ontwikkelen en cultuur veranderen; onze specialisten praten graag met u verder over uw HR-beleid in het licht van digitale transformatie. Wij bieden u graag nieuwe perspectieven over de mogelijkheden binnen uw organisatie.

Voor meer informatie over onze specifieke diensten op personeelsgebied verwijzen wij u naar deze pagina.


Volgende: Fiscaliteit >