• Vennootschapsbelasting

    Vennootschapsbelasting in relatie tot brexit

Vennootschapsbelasting

Is uw onderneming actief in het Verenigd Koninkrijk, of bent u van plan dit in de toekomst te doen? Dan raakt de Brexit mogelijk hoe u zaken aldaar doet. 
Waar moet u, in relatie tot het onderwerp vennootschapsbelasting, na de brexit op letten, en hoe kunt u zich daar op voorbereiden? Wij informeren u graag. 

Dividenduitkeringen en rente- & royaltybetalingen

Indien een Nederlands bedrijf winsten uitkeert aan een bedrijf uit het Verenigd Koninkrijk of wanneer rente of royalty’s betaald worden, kan brexit gevolgen hebben op deze betalingen. 

Momenteel kent Nederland in de dividendbelasting een vrijstelling voor uitkeringen aan aandeelhouders binnen de EU of aan verdragslanden, mits aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Hoewel het Verenigd Koninkrijk een verdragsland blijft, zijn er voor EU lidstaten meer mogelijkheden voor aantoning dat men aan de voorwaarden voor de vrijstelling voldoet.
Tevens geldt voor beleggingsfondsen de mogelijkheid om geheven dividendbelasting terug te vragen. Hierbij gelden strengere regels voor derde landen, te weten niet-EU lidstaten. 

Wat voor dividenden geldt, geldt in de toekomst mogelijk ook voor rente- en royaltybetalingen. Het kabinet is voornemens om per 2021 een bronheffing op rente en royalty’s in te voeren, waarbij het mogelijk is dat soortgelijke voorwaarden zullen gelden voor landen buiten de EU. 

Deelnemingsvrijstelling

Niet alleen op Nederlandse entiteiten die een dividend betalen aan het Verenigd Koninkrijk heeft de Brexit impact, maar ook voor Nederlandse entiteiten die een dividend ontvangen vanuit het Verenigd Koninkrijk. Deze dividenden worden mogelijk vrijgesteld van de heffing van de vennootschapsbelasting wanneer voldaan zijn aan de voorwaarden van de deelnemingsvrijstelling. Eén van deze voorwaarden is de eis dat de Nederlandse entiteit minimaal 5% van het in aandelen verdeeld kapitaal van de dividend uitkerende entiteit moet bezitten. Maar ook wanneer minder dan deze 5% wordt bezit door de Nederlandse entiteit kunnen deze dividenden worden vrijgesteld. Dit geldt wanneer de Nederlandse entiteit minimaal 5% van de stemrechten in een entiteit in de EU bezit en er een verdrag met deze lidstaat is afgesloten waarin het dividendartikel een stemrechtbepaling kent. Het Verenigd Koninkrijk voldoet na de Brexit niet meer aan de eis en zodoende worden deze dividenden ook in Nederland belast.

Exitheffingen en grensoverschrijdende fusies en splitsingen

Wanneer een onderneming over de grens wordt verplaatst, dient vennootschapsbelasting te worden betaald over de ongerealiseerde meerwaarde in de onderneming. Echter, wanneer men de onderneming naar een andere EU-lidstaat verplaatst, is het mogelijk om uitstel voor deze vennootschapsbelasting te krijgen en in termijnen deze belastingschuld af te betalen. Wanneer het Verenigd Koninkrijk geen lidstaat meer is, kan dit mogelijk niet meer.

Tevens is er een mogelijkheid om door een fusie of splitsing een onderneming te verplaatsen. Op grond van het huidige recht bestaat de mogelijkheid, onder bepaalde omstandigheden, om winsten - gerealiseerd bij een fusie - tussen Europese bedrijven vrij te stellen van directe heffing van vennootschapsbelasting. Als gevolg van de brexit kan er geen beroep meer worden gedaan op deze regels waardoor belastinguitstel niet meer mogelijk is. 

Grensoverschrijdende fiscale eenheid

Voor Nederlandse groepen is het altijd mogelijk geweest om fiscale eenheid te vormen tussen twee dochtervennootschappen in Nederland, waarbij de aandelen in deze dochtervennootschappen worden gehouden door een moedermaatschappij in een lidstaat (“topmaatschappij”). Hiernaast is het momenteel mogelijk om een fiscale eenheid te vormen als een Nederlandse entiteit een indirect belang in een andere Nederlandse entiteit door een tussenhoudster die in een lidstaat is gevestigd (“houstermaatschappij”). 

Een fiscale eenheid waarbij de topmaatschappij of de houdstermaatschappij in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, wordt als gevolg van de harde Brexit van rechtswege verbroken. Als gevolg van de verbreking van de fiscale eenheid loopt uw concern het risico te worden getroffen door specifieke antimisbruikbepalingen.

Overgangsrecht

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit gepubliceerd dat de gevolgen van de Brexit enigszins uitstelt. In dit conceptbesluit geeft hij aan dat voor bedrijven met een boekjaar 2019 dat is aangevangen voor 30 maart 2019 de regels gelden alsof het Verenigd Koninkrijk nog deel uit maakt van de Europese Unie. Voor boekjaren die op of na 30 maart 2019 aanvangen geldt het bovenstaande per dat moment. 

BDO helpt!

BDO kan u, onder andere, helpen met het opstellen van een risicoanalyse, het opzetten van alternatieve bedrijfsstructuren of u bijstaan bij een verzoek tot vooroverleg bij de Belastingdienst. Samen met onze ervaren adviseurs, gespecialiseerd in internationale herstructurering, werken wij aan een oplossing die bedrijfsmatig en fiscaal bij uw onderneming past. Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialisten.