Artikel:

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

06 februari 2018

Op 23 januari jl. is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden (WOR) beoogt te wijzigen. De wijziging houdt een uitbreiding in van de bevoegdheid van de ondernemingsraad (OR) inzake de beloning van bestuurders van ondernemingen met meer dan 100 personen.

Achtergrond wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is ingediend door de regering vanwege de groter wordende verschillen in de beloningsverhoudingen van bestuurders van grote ondernemingen enerzijds en de gemiddelde werknemer anderzijds. Stijgingen van beloningen van bestuurders worden doorgaans als onevenredig ervaren en leiden vaak tot maatschappelijke en politieke verontwaardiging. Vandaar dit wetsvoorstel, dat met name als doel heeft het bewustzijn en de discussie over beloningsverhoudingen te stimuleren binnen ondernemingen, door middel van meer betrokkenheid van de OR (als werknemersvertegenwoordiging).

Momenteel is in de al WOR geregeld dat een ondernemer ten minste eenmaal per jaar schriftelijke informatie moet verstrekken aan de OR over de beloningsvoorwaarden van de bestuurder(s). Dat bewerkstelligt echter niet direct dat dit tijdens het overleg tussen de OR en de bestuurder ook daadwerkelijk wordt besproken.

Beoogde wijziging

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de ondernemer en de OR minimaal één keer per jaar tijdens een overlegvergadering de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en beloningsafspraken bespreken, alsmede de ontwikkeling van de beloningsverhouding ten opzichte van het voorgaande jaar (per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen). Deze wettelijke verplichting zal alleen gaan gelden voor ondernemingen met meer dan 100 personen. Verder geldt voor het toezichthoudende orgaan van nv’s, bv’s, coöperaties of onderlinge waarborgmaatschappijen de verplichting dat enkele leden van het orgaan aanwezig moeten zijn bij deze besprekingen.

Door het opnemen van een wettelijke verplichting voor de ondernemer tot het voeren van een gesprek met de OR over de ontwikkelingen van de beloningsverhoudingen, wordt gestimuleerd dat de bestuurder verantwoording hierover aflegt. Het is uitdrukkelijk echter niet zo dat met de voorgestelde wijziging de OR advies- of instemmingsrecht verkrijgt ten aanzien van het beloningsbeleid van bestuurders. Hiertoe waren wel amendementen ingediend door enkele Kamerleden, maar deze zijn verworpen. Wel is een motie aangenomen waarin aanvullend opdracht wordt gegeven tot onderzoek op welke wijze de OR bij BV’s en stichtingen ook spreekrecht kan krijgen over het bezoldigingsbeleid. Bij NV’s heeft de OR dit spreekrecht al (tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders).

Meer informatie

Voordat het daadwerkelijk tot een wetswijziging komt, zal het voorstel eerst door de Eerste Kamer moeten worden behandeld. Wij zullen u blijven informeren over de voortgang van het wetsvoorstel. Heeft u vragen over dit wetsvoorstel en/of over het medezeggenschapsrecht, of andere arbeidsrechtelijke vragen? De arbeidsjuristen van BDO Legal staan voor u klaar! Neem contact op per e-mail of bel (030) 284 99 60.