Artikel:

Wet verdeling pensioenrechten bij scheiding uitgesteld

22 september 2021

Veruit de meeste werknemers in Nederland nemen deel aan een pensioenregeling. Een pensioen vertegenwoordigt al snel een aanzienlijk vermogen dat groter wordt naarmate de pensioeningangsdatum nadert. Bij een echtscheiding is het pensioen dan ook vaak (naast de eigen woning) het grootste vermogensbestanddeel dat de echtgenoten te verdelen hebben.

Uitstel nieuwe wet

Sinds 1995 regelt de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) bij de meeste echtscheidingen de gevolgen voor het pensioen. De verdeling van pensioenen bij scheiding wordt gemoderniseerd. Dat is het doel van het wetsvoorstel ‘Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021’. De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze wet was 1 januari 2021. Deze datum is echter een aantal keer uitgesteld en op 8 juli 2021 is de inwerkingtredingsdatum nog eens uitgesteld tot 1 juli 2022. De reden hiervoor is dat het wenselijk is dat geruime tijd vóór de scheiding duidelijk is welke gevolgen de scheiding heeft voor het pensioen en welk regime van pensioenverdeling van toepassing is (de huidige of de nieuwe wet). Hierna zetten wij allereerst de hoofdlijnen van de (huidige) Wet VPS uiteen. Daarna gaan wij kort in op de wijzigingen van het wetsvoorstel ten opzichte van de Wet VPS.

Wet VPS

De Wet VPS regelt de verevening van het ouderdomspensioen bij echtscheiding. Let op: deze wet regelt niet het partnerpensioen. Dit wordt namelijk niet verevend en komt na de scheiding volledig toe aan de partner. Verevening houdt in dat de echtgenoten na echtscheiding recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat beiden gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben opgebouwd. Toepassing van de wet is niet verplicht: de wet kan worden uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden of in een echtscheidingsconvenant. Voorts kunnen (ex-)echtgenoten kiezen voor een andere verdeling dan de standaard 50%-50%.

Na verevening krijgt de vereveningsgerechtigde echtgenoot een zelfstandig recht op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen van de vereveningsplichtige echtgenoot. Let op: de laatste blijft het verzekerde lichaam. De pensioeningangsdatum blijft dus afhankelijk van de vereveningsplichtige echtgenoot. Anderzijds groeit het ouderdomspensioen van de vereveningsplichtige weer aan, als de vereveningsgerechtigde als eerste komt te overlijden.

De Wet VPS biedt de vereveningsgerechtigde de mogelijkheid om in plaats van verevening te kiezen voor een zelfstandig, eigen recht op pensioen, waarvan de ingangsdatum niet langer afhankelijk is van de vereveningsplichtige. Dit heet conversie. Slechts in 3% van de echtscheidingen wordt conversie toegepast.

Conversie wordt standaard in nieuwe wet

In de nieuwe wet wordt conversie geen keuze meer, maar juist de standaardverdeling. De ex-echtgenoten zijn dan definitief niet meer afhankelijk van elkaar, wat wordt gezien als een voordeel. Anderzijds groeit het ouderdomspensioen van de vereveningsplichtige niet meer aan als de vereveningsgerechtigde komt te overlijden.

In de huidige wet dient één van de ex-echtgenoten de pensioenuitvoerder door een melding op de hoogte te brengen van de scheiding, teneinde de vereveningsgerechtigde een zelfstandig recht op uitbetaling van het pensioen te laten verkrijgen. In het wetsvoorstel staat dat de verdeling (conversie) voortaan automatisch gaat, tenzij de ex-echtgenoten binnen zes maanden aangeven dit juist niet te willen.

Bijzonder partnerpensioen alleen over de huwelijkse periode

Onder de Wet VPS wordt partnerpensioen niet alleen berekend over de huwelijkse periode, maar ook over de voorhuwelijkse periode. Het wetsvoorstel voorziet erin dat alleen nog partnerpensioen wordt berekend over de huwelijkse periode. Daarnaast krijgt verdelingsgerechtigde niet meer (zoals nu) het volledige partnerpensioen na scheiding, maar slechts de helft. Een forse wijziging ten opzichte van de huidige wet!

Tot slot

Wij houden u op de hoogte over het vervolg. Als u nu al vragen hebt, neem dan contact op met uw BDO-adviseur.