Artikel:

Werktijdverkorting vervangen door noodfonds NOW

17 maart 2020

De Nederlandse overheid heeft vergaande maatregelen getroffen ter bestrijding van het coronavirus. De maatregelen zien onder meer op het sluiten van scholen, kinderdagverblijven, eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs. Ondernemers worden hierdoor hard geraakt. Werknemers kunnen niet meer (volledig) aan het werk worden gezet terwijl de kosten doorlopen. 

Eén van de eerste stappen die u als ondernemer kon zetten was het aanvragen van werktijdverkorting. Veel ondernemers hebben dit ook gedaan. Inmiddels is bekend dat werktijdverkorting niet meer kan worden aangevraagd en wordt vervangen door een speciaal noodfonds  (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Lopende aanvragen tot werktijdverkorting zullen op basis van deze nieuwe regeling worden afgewikkeld. Voor werkgevers die reeds een vergunning tot werktijdverkorting hebben ontvangen gelden nog de oude regels voor de duur van de vergunningsperiode. We hebben de meest gestelde vragen over deze oude regeling tot werktijdverkorting voor u gebundeld.

Wat is werktijdverkorting?

Werktijdverkorting betreft een vergunning van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om werknemers tijdelijk minder tewerk te stellen in verband met werkvermindering door een oorzaak die buiten het normale ondernemersrisico ligt (een zogenoemde ‘buitengewone omstandigheid’). Gedurende de vergunning tot werktijdverkorting kan aanspraak worden gemaakt op een WW-uitkering via het UWV voor de arbeidsurenvermindering.

Hoe werkt werktijdverkorting?

De werkgever maakt vooraf een inschatting van het arbeidsurenverlies als gevolg van de buitengewone omstandigheid. Wanneer de vergunning is ontvangen moet het werkelijke arbeidsurenverlies tijdens de vergunningsperiode goed worden bijgehouden. Direct na de vergunningsperiode wordt het werkelijke arbeidsurenverlies doorgegeven aan het UWV aan de hand van een formulier. Dit formulier moeten de werkgever en de werknemer samen invullen. Vervolgens voldoet het UWV achteraf een WW-uitkering voor de uren die niet zijn gewerkt tijdens de vergunningsperiode. De uitkering wordt aan de werkgever voldaan.

Wat zijn de voorwaarden voor werktijdverkorting?

De voorwaarden voor werktijdverkorting:

  1. Het bedrijf is getroffen door een buitengewone omstandigheid die buiten het normale ondernemersrisico valt.
  2. Het is de verwachting dat er voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken ten minste 20% minder werk is.
  3. Er is sprake van een direct verband tussen de bijzondere situatie en de werkvermindering.

Er is sprake van 20% ‘minder werk’ wanneer ten minste 20% van de aan de werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut. 

Vanaf welk moment kan werktijdverkorting worden aangevraagd? 

Werktijdverkorting kon worden verleend vanaf het moment van de aanvraag. Het was niet mogelijk om werktijdverkorting met terugwerkende kracht aan te vragen.  

Waar kan werktijdverkorting worden aangevraagd?

Een vergunning tot werktijdverkorting kon worden aangevraagd via de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verleende vergunning moest vervolgens via de website van het UWV worden gemeld.

Wanneer kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd? 

Voor werknemers met een nulurencontract, ingeleend personeel (zoals uitzendkrachten) en arbeidsongeschikte werknemers kon geen werktijdverkorting worden aangevraagd. Ook kon er geen sprake zijn van werktijdverkorting voor personeel dat niet op de behoefte van de onderneming was afgestemd.

Moet een werkgever het loon van de werknemers (volledig) doorbetalen?

Wanneer een vergunning is verleend bestaat er een vrijstelling op de loondoorbetalingsplicht voor de werknemers en de arbeidsuren waarvoor de vergunning is verleend. Er bestaat dus in beginsel geen verplichting tot loondoorbetaling. Het kan echter zo zijn dat een werkgever op grond van afspraken in de cao of een individuele arbeidsovereenkomst toch gehouden is om het volledige loon door te betalen tijdens de vergunningsperiode. Mocht de financiële positie van de werkgever dit toelaten, dan staat het de werkgever ook vrij om dit uit eigen beweging te doen. Zo kan worden voorkomen dat werknemers in de financiële problemen komen. In dat geval is het wel verstandig om vooraf met de betrokken werknemers af te spreken dat zij zullen meewerken aan de aanvraag van een WW-uitkering en akkoord gaan met verrekening van de WW-uitkering met het reeds betaalde loon.

Moet een werknemer meewerken aan werktijdverkorting?

Een vergunning tot werktijdverkorting kon zonder medewerking van een werknemer worden aangevraagd bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het is echter niet mogelijk om een WW-uitkering voor een werknemer aan te vragen zonder zijn of haar medewerking. De werknemer moet hier dus mee instemmen. In veel gevallen zal een werknemer echter bereid zijn om medewerking te verlenen, om het loonverlies als gevolg van de vergunning tot werktijdverkorting op te vangen. 

Kan het geschatte arbeidsurenverlies gedurende de looptijd van een vergunning worden gewijzigd?

De vergunning van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voor bepaalde tijd en wordt verleend op basis van de verstrekte informatie, waaronder het arbeidsurenverlies. Het UWV gaat uit van deze vergunning bij het verstrekken van een WW-uitkering. Nadat de vergunning is verleend is het daarom niet meer mogelijk om het geschatte arbeidsurenverlies te wijzigen. 

Meer weten over de werktijdverkorting of het noodfonds NOW?

Heeft u een vraag over de werktijdverkorting, of de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud? Neem dan contact op met een van onze specialisten, of neem contact met ons op via onderstaande knop.

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam