Artikel:

Wedstrijdbridge is geen sport voor de btw

24 november 2017

Recent heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over de btw-vrijstelling voor sportactiviteiten. Het Hof oordeelt dat wedstrijdbridge een te verwaarlozen lichamelijk component heeft en daarom niet valt onder de sportvrijstelling.

Beoefening van sport

Het Europese Hof oordeelt dat de sportvrijstelling slechts ziet op activiteiten in de zin van de gebruikelijke uitleg van het begrip ‘sport’. Sport wordt gekenmerkt door een niet te verwaarlozen lichamelijke inspanning. Een activiteit die voornamelijk de geestelijke gezondheid bevordert, zonder of met weinig lichamelijk inspanning, kan niet als sportbeoefening worden aangemerkt. Dat een activiteit in wedstrijdverband wordt uitgeoefend, doet daar niet aan af.

Vrijstelling en verlaagd btw-tarief in Nederland

De Nederlandse wet kent zowel een vrijstelling als een verlaagd tarief om de beoefening van sport te bevorderen. De vrijstelling is van toepassing op organisaties die de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten doel stellen aan hun leden. Deze vrijstelling wordt in 2019 ruimer en zal dan niet meer alleen gelden voor diensten aan de ‘leden’. Het verlaagde btw-tarief (thans 6%) is van toepassing op het gelegenheid geven tot sportbeoefening.

Volgens de staatssecretaris van Financiën dient voor het toepassen van het verlaagde btw-tarief naar maatschappelijke opvattingen sprake te zijn van actieve sportbeoefening. Volgens de staatssecretaris zijn ook denksporten aan te merken als actieve sportbeoefening. Hij noemt als voorbeeld bridge en schaken. Met de recente uitspraak van het Europese Hof is deze interpretatie van de staatssecretaris niet in lijn met de Europese btw-regels. Zolang het besluit van de staatssecretaris niet wijzigt, kan in de praktijk het verlaagde btw-tarief en de vrijstelling nog steeds worden toegepast bij denksporten. Het is nog onduidelijk of de regels in Nederland op dit punt zullen worden aangepast.

Meer informatie?

Wilt u een nadere toelichting en/of beoordeling van uw eigen situatie? Neem dan contact op met één van onze btw-specialisten.