Artikel:

Vragenbrieven over Nederlandse pensioenen voor in België wonende gepensioneerden

22 september 2021

In België wonende Nederlandse gepensioneerden kunnen, na een vragenbrief over de aangifte inkomstenbelasting 2018, nu ook vragenbrieven ontvangen van de Belastingdienst over de jaren 2016 en 2017. De afgelopen jaren is onrust ontstaan voor Nederlandse gepensioneerden die in België wonen met betrekking tot de belastingheffing over het in Nederland opgebouwde pensioen.

Standaardsituatie belastingheffing

De hoofdregel zoals geregeld in het belastingverdrag voor deze situaties is dat het woonland (dus België) belasting mag heffen over het pensioen. Echter, de bronstaat (Nederland) mag heffen als:

  • De pensioenopbouw in Nederland fiscaal gefacilieerd is (in de opbouwfase zijn de pensioenpremies in mindering gebracht van het belastbare inkomen);
  • Het pensioen in België niet belast wordt tegen het algemeen van toepassing zijnde belastingtarief, dan wel voor minder dan 90% in de belastingheffing wordt betrokken;
  • Het totale brutobedrag van het pensioen in een kalenderjaar € 25.000 te boven gaat.

Als de heffing is toegewezen aan België kan om vrijstelling van inhouding van loonheffing door de pensioenuitvoerder worden verzocht. Hiertoe kan een ‘verklaring geen inhouding loonheffing’ aangevraagd worden bij de Belastingdienst.

Onduidelijkheid met betrekking tot belastingheffing

Door uitspraken van Belgische rechters is onduidelijkheid ontstaan of in bepaalde gevallen het pensioen wel of niet tegen het in België algemeen van toepassing zijnde belastingtarief wordt belast. Dit kan gevolgen hebben voor de heffingsbevoegdheid op grond van het verdrag. Er waren daardoor indicaties dat er gevallen zijn waarbij dubbele non-heffing plaatsvindt waardoor het pensioen helemaal niet belast werd. Naar aanleiding hiervan hebben de Nederlandse en Belgische autoriteiten op 5 maart 2018 een overeenkomst gesloten om dubbele belastingheffing én dubbele non-belastingheffing tegen te gaan en om informatie uit te wisselen met betrekking tot de belastingheffing van deze gepensioneerden.

Beroepspensioenfondsen hebben als gevolg van de in 2018 gesloten overeenkomst alle ‘verklaringen geen inhouding loonheffing’ in 2018 ingetrokken. Wel blijft het nadien mogelijk een nieuwe aan te vragen.

Wat betekent dit voor u?

Uit de antwoorden die de staatssecretaris van Financiën begin juli 2021 heeft gegeven op Kamervragen, blijkt dat de Nederlandse Belastingdienst naast het belastingjaar 2018, nu ook voor de belastingjaren 2016 en 2017 informatie uitwisselt met de Belgische overheid. Nederland is dus strenger aan het controleren. Het is daardoor mogelijk dat u (ook) voor de jaren 2016 en 2017 vragenbrieven van de Belastingdienst ontvangt. Inmiddels zijn vele vragenbrieven aan belastingplichtigen verstuurd. Nauwkeurige beantwoording hiervan is geboden.

Meer informatie

Woont u in België en ontvangt u een vragenbrief met betrekking tot uw in Nederland opgebouwde pensioen en wilt u meer informatie? Neem contact op met een van onze adviseurs.