Artikel:

Voorstel WNT-3 afblazen of niet?

12 november 2017

Na WNT-2 zou ook WNT-3 spoedig het leven gaan zien. Met het nieuwe regeerakkoord lijkt het voorstel voor de WNT-3 alsnog een stille dood te gaan sterven. Of toch niet? WNT-3 had als doelstelling om het WNT-bezoldigingsmaximum ook te laten gelden voor alle functionarissen die in de (semi-)publieke sector werkzaam zijn. De WNT-normering is namelijk tot op heden alleen van toepassing op topfunctionarissen. De bedoeling was om deze beperkte werking op te heffen.

Regering wil WNT-3 niet doorzetten

In het huidige Regeerakkoord heeft de nieuwe regering echter bepaald het voorstel voor WNT-3 niet door te willen zetten. Dit staat als volgt omschreven:
“Daarnaast is het voor het functioneren van de overheid goed dat deze op belangrijke terreinen voldoende expertise in huis heeft. Het beloningsniveau bij de overheid moet zodanig zijn dat ook hoogwaardige en schaarse specialisten, bijvoorbeeld met kennis op gebied van ICT, financiën of inkoop, in dienst kunnen worden genomen.” Hoewel dit niet onomwonden uit deze tekst blijkt, geeft de nieuwe regering hiermee aan dat zij de invoering van de WNT-3 niet voort wil zetten.
Een aantal partijen vinden het echter van groot belang dat de bezoldigingsmaxima alsnog op iedereen in de semipublieke sector van toepassing wordt. Om die reden heeft het lid Ozturk op 27 oktober 2017 een voorstel van wet ingediend met als citeertitel ‘Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT’.

Bezoldiging normeren

Hiermee wordt beoogd alsnog de bezoldiging van alle werknemers binnen de (semi-)publieke sector te normeren. Voor de sectoren (onderwijs, cultuurfondsen, woningcorporaties, zorg- en jeugdhulp en ontwikkelingssamenwerking) geldt nu een verlaagde norm voor topfunctionarissen. Voor gewone werknemers in deze sector zal niet deze verlaagde norm, maar het wettelijk bezoldigingsmaximum moeten gaan gelden, aldus het voorstel. Voor de werknemers bij zorgverzekeraars zal de – in die sector geldende – verhoogde norm van toepassing worden. Overigens is het de bedoeling dat de toepasselijkheid van de WNT ook zal gaan gelden voor wat betreft de variabele beloningen, bijvoorbeeld bonussen en de ontslagvergoedingen. Het lijkt erop dat (een herziene vorm van) WNT-3 alsnog een onderwerp van discussie gaat worden binnen de Tweede kamer. We verwachten echter dat de kans dat dit voorstel wordt aangenomen niet groot is omdat regeringspartijen zich meestal achter het regeerakkoord zullen scharen.

Wilt u meer informatie, dan kunt u uiteraard contact opnemen met een van de juristen van BDO Legal via (073) 640 57 99 (Den Bosch), (030) 284 99 77 (Utrecht) of (070) 338 08 30 (Rijswijk).