Artikel:

Verzachting boetebeleid illegale werknemers

28 februari 2017

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaalt wie in Nederland mag werken. Werkgevers die vreemdelingen illegaal arbeid in Nederland laten verrichten, kunnen op grond van deze wet daarom forse boetes oplopen. Het boetebeleid van de Wav is flink omgegooid sinds de Raad van State heeft geoordeeld dat deze forse boetes niet altijd redelijk zijn. In het verleden was het mogelijk voor de Inspectie SZW om een boete van € 12.000 per illegale werknemer op te leggen aan de werkgever. Mede naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State is het boetebeleid op 14 juli 2016 herzien. Voortaan is het boetebedrag afhankelijk van de soort werkgever en de omstandigheden.

De drie herzieningen

Op de volgende drie punten is het boetebeleid van de Wav gewijzigd:

  1. De hoogte van de boete is gekoppeld aan werkgeverscategorieën. Afhankelijk van het type werkgever kan de boete oplopen van € 2.000 tot € 8.000. Denk hierbij aan natuurlijke personen, bepaalde stichtingen en verenigingen dan wel overige rechtspersonen.
  2. Boeteverhogende omstandigheden. Daarnaast zijn er boeteverhogende omstandigheden vastgesteld op grond waarvan de boete met 50% kan worden verhoogd. Hierbij kan gedacht worden aan de omstandigheid dat bij betreffende werkgever al eerder een overtreding van de Wav is geconstateerd. Maar, ook de gevallen waarbij drie of meer vreemdelingen betrokken zijn, of waarin de werkgever de regelgeving bewust heeft ontdoken, zijn voorbeelden van boeteverhogende omstandigheden.
  3. Waarschuwing in plaats van boete. In een viertal gevallen wordt echter in plaats van een boete een waarschuwing gegeven. Dit kan wanneer de werkgever heeft aangetoond dat de vereiste vergunning ten hoogste twee werkdagen nadat de arbeid is aangevangen, is ontvangen en is ingegaan; een student incidenteel teveel heeft gewerkt; de werkgever de illegale tewerkstelling zelf heeft beëindigd en gemeld bij de Inspectie SZW; of er sprake is van marginale, incidentele arbeid in familieverband.

Contractueel opnemen van een boetebeding

Veel werk wordt tegenwoordig uitbesteed over verschillende schakels. Om de hele reeks van opdrachtgevers, inleners en/of (onder-)aannemers te ontmoedigen om met illegale werknemers te werken, kan op grond van de Wav bij elke schakel een boete worden opgelegd. Kan die boete contractueel worden verhaald bij de volgende schakel in de keten? Ja. Het is nog altijd mogelijk om een boetebeding op te nemen in het contract met de (onder-)aannemer. In het verleden zijn daarover vragen gesteld aan de Hoge Raad, en de Hoge Raad heeft bevestigd dat de boete kan worden verhaald op de (onder-)aannemer. Het is daarom raadzaam om in de overeenkomst met (onder-)aannemers altijd een boetebeding op te nemen.  

Hoe vermijdt u de boete?

Wat kunt u doen om de boete zoveel mogelijk te vermijden:

  • Stel allereerst de nationaliteit van uw werknemer vast aan de hand van het identiteitsbewijs, en constateer op grond daarvan of de werknemer de Nederlandse nationaliteit heeft of die van één van de landen van de Europees Economische Ruimte (EER) en Zwitserland (behalve Kroatië).
  • Heeft de werknemer een andere dan een van de hierboven genoemde nationaliteiten? Controleer dan of de werknemer rechtmatig in Nederland verblijft en hier mag werken (denk aan een verblijfs- en/of tewerkstellingsvergunning).
  • Controleer op de eerste werkdag de identiteit van de werknemer, en zorg dat er een kopie van het identiteitsbewijs in de administratie wordt bewaard.
  • De werkgever mag de kopie van het identiteitsbewijs delen met een eventuele opdrachtgever. Let op, dit is alleen toegestaan voor werknemers die een vergunning nodig hebben om in Nederland te werken.
  • Neem in de overeenkomsten met (onder-)aannemers een boetebeding op.

Let er bij het inschakelen van buitenlandse arbeidskrachten op dat mogelijk een vergunning nodig is en dat aanvraagprocedures veel tijd en moeite kosten. De procedure neemt al snel enkele maanden in beslag. Zonder dat de zekerheid bestaat dat de vergunning wordt toegekend. Voor werknemers met een specifieke kennis en expertise is het wellicht mogelijk om op een snellere manier de benodigde vergunning te ontvangen. Mocht hiervan sprake zijn, neem dan contact met ons op. BDO heeft ruime ervaring met de aanvraagprocedures Kennismigrantenregeling en (voorafgaand hieraan) aanvraagprocedures erkend referentschap.

Meer informatie

Tijdens onze 'Workshop DBA 2017 en andere flexaspecten' gaan wij nader in op de Wet arbeid vreemdelingen, maar ook andere aandachtspunten die spelen bij het werken met flexibele arbeidskrachten (zoals zzp-ers en uitzendkrachten).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing: via (070) 33 80 722 of stuur een e-mail.