Artikel:

Verlenging Tijdelijke wet COVID-19 en Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19

11 juni 2021

Onlangs zijn bij Koninklijk Besluit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (hierna: “Wet”) en de Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19 (opgenomen in de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV, hierna: “Tijdelijke Voorziening”) verlengd tot en met 1 augustus 2021.

Tijdelijke wet COVID-19 Veiligheid en Justitie

Inhoud van de wet
Deze wet biedt de mogelijkheid om als gevolg van de COVID-19 pandemie tijdelijk af te wijken van verschillende bepalingen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dat ziet op Rechtspersonen.

De wet biedt onder andere de mogelijkheid om:

  • een volledige virtuele Algemene Vergadering (hierna: “AV”) te houden voor bepaalde rechtspersonen;
  • als bestuur de opmaaktermijn van de jaarrekening te verlengen voor bepaalde rechtspersonen;
  • de termijn voor het houden van een AV voor de N.V. te verlengen met vier maanden door het bestuur;
  • virtuele vergaderingen van bestuur en raad van commissarissen te houden, voor de gevallen waarin de statuten bepalingen bevatten die virtuele vergaderingen beperken.

Bovendien is in de Wet voor de N.V. en B.V. opgenomen dat een verzuim van de verplichting tot tijdige openbaarmaking van de jaarrekening die betrekking heeft op het meest recente afgesloten boekjaar niet in aanmerking wordt genomen bij het bepalen van bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement. Dit geldt indien het verzuim te wijten is aan de gevolgen van de COVID-19 pandemie.

Verlenging van de Wet

Met het koninklijk besluit is een nieuwe vervaldatum van 1 augustus 2021 vastgesteld (met uitzondering van de bepalingen over bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement; deze vervallen per 1 september 2023).

Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19

Doel en inhoud van de Tijdelijke Voorziening Betalingsuitstelwet COVID-19
Naast bovengenoemde Wet heeft de wetgever enige tijd geleden ook de ‘Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19 ingevoerd.

Het doel van de Tijdelijke Voorziening is om ondernemingen die als gevolg van de COVID-19 pandemie in betalingsmoeilijkheden zijn gekomen bescherming te bieden tegen een faillissementsaanvraag. Het gaat hierbij om ondernemingen die in de kern gezond zijn. De voorziening geldt dus niet voor ondernemingen die voor de pandemie al continuïteitsproblemen hadden. Is er een faillissementsverzoek ingediend tegen een onderneming, dan kan de onderneming de rechtbank verzoeken de behandeling van het faillissementsverzoek (voor ten hoogste twee maanden) aan te houden (aanhoudingsverzoek). Om de liquiditeitsproblemen van de onderneming te verlichten, biedt de voorziening tevens de mogelijkheid om beslagen op te heffen en/of dat de executie (opeising) van goederen wordt geschorst.

Het toewijzen van een aanhoudingsverzoek is aan een aantal voorwaarden verbonden, zo dient het vooruitzicht te bestaan dat de onderneming na het verlopen van de aanhouding zijn schuldeisers zal kunnen bevredigen.

Gevolgen toewijzing aanhoudingsverzoek Tijdelijke Voorziening

Betalingsuitstelwet COVID-19
Een toewijzing van het aanhoudingsverzoek heeft tot gevolg dat de onderneming niet kan worden gedwongen tot betaling van schulden aan de faillissementsaanvrager(s) die voor de aanhouding opeisbaar waren. Er is dus geen sprake van een algeheel uitstel van betaling tegenover alle schuldeisers. Uitstel van betaling geldt eveneens niet voor schulden die na de toekenning van het aanhoudingsverzoek opeisbaar worden. Ook brengt het aanhoudingsverzoek geen verandering in de wettelijke rangorde van schuldeisers (zoals preferente schuldeisers) met zich mee.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, de Tijdelijke voorziening Betalingsuitstel COVID-19 óf wenst u ondersteuning bij het aanvragen van een aanhoudingsverzoek of het houden van een digitale AV? Neem dan gerust contact met ons op.