Artikel:

Verlaging btw op energie - let op juiste facturering

03 mei 2022

De huidige energiecrisis heeft ervoor gezorgd dat energieprijzen een historische hoogte hebben bereikt. Mede hierdoor is de koopkracht de afgelopen tijd flink achteruit gehold. Eerder heeft het kabinet al extra geld uitgetrokken voor een energietoeslag voor lagere inkomens. Om nog meer verlichting te bieden heeft het kabinet in april 2022 een wetsvoorstel ingediend voor een aantal koopkracht ondersteunende maatregelen voor huishoudens en bedrijven, waaronder een verlaging van de btw op energie (aardgas, stadsverwarming en elektriciteit). Energieleveranciers zullen ervoor moeten zorgen dat zij tegen het juiste btw-tarief factureren. Neemt u energie af, let er dan ook op dat u een correcte factuur ontvangt. Ten onrechte berekende btw is namelijk niet aftrekbaar en als u geen (volledig) recht op aftrek heeft wilt u niet te veel betalen.

Voorgestelde maatregelen

Het voorstel bestaat uit een verlaging van de btw op energie van 21% naar 9% per 1 juli 2022, een verlaging van de accijns op benzine, diesel en LPG met 21% per 1 april 2022 en een verlaging van de accijns op benzine voor Caribisch Nederland. In dit artikel besteden wij uitsluitend aandacht aan de voorgestelde btw-wijziging.

Verlaging btw-tarief

Het kabinet stelt voor om de btw op energie (aardgas, stadsverwarming en elektriciteit) tijdelijk te verlagen van 21% naar 9%. Deze maatregel zal gelden van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

Naar verwachting zal het wetsvoorstel worden aangenomen door zowel Eerste als Tweede Kamer, waardoor het verlaagde btw-tarief per 1 juli 2022 ingaat. Het verlaagde btw-tarief mag slechts worden toegepast op energieleveranties die hebben plaatsgevonden in de periode vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Energieleveranciers moeten bij de eindafrekening daardoor een splitsing maken van de energieleveranties die hebben plaatsgevonden in de periode dat het verlaagde btw-tarief van toepassing is en de periode daarbuiten. Op voorschotten berekend voor 1 juli 2022 die zien op energieleveranties in de periode waarin het verlaagde btw-tarief van toepassing is, kan tevens het verlaagde btw-tarief worden toegepast. Omgekeerd geldt dat het verlaagde btw-tarief niet kan worden toegepast op nabetalingen die zien op de periode tot 1 juli 2022, maar die plaatsvinden vanaf 1 juli 2022. Daarnaast geldt dat als vooruitbetalingen worden gedaan voor 1 januari 2023, maar die zien op energieleveranties vanaf 1 januari 2023, het algemene btw-tarief moet worden toegepast. Het verschil tussen het algemene en verlaagde btw-tarief, wordt alsnog verschuldigd op het moment dat de eind- of jaarafrekening van de verbruiksperiode plaatsvindt. Ook hier geldt omgekeerd dat als vanaf 1 januari 2023 nabetalingen worden gedaan over energieleveranties die zien op de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022, het verlaagde btw-tarief kan worden toegepast.  

Aandachtspunten voor u als energieleverancier

Het is voor energieleveranciers van groot belang dat zij ervoor zorgen dat zij op correcte wijze factureren en het juiste btw-tarief toepassen. Een en ander zal moeten worden ingeregeld in hun ERP-systeem.

Aandachtspunten voor u als afnemer

Heeft u als afnemer recht op aftrek van voorbelasting dan is ook voor u belang dat u een juiste factuur ontvangt. Ten onrechte berekende btw is namelijk niet aftrekbaar. Heeft u geen (volledig) recht op aftrek dan is het voor u eveneens van belang dat het juiste btw-tarief in rekening is gebracht. De btw is voor u dan immers een kostenpost en u wilt niet te veel betalen of achteraf voor vervelende verrassingen komen te staan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de voorgestelde tariefsverlaging of over de gevolgen voor uw situatie? Neem dan contact op met een van onze btw-adviseurs. Wij helpen u graag!