Artikel:

Update wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders (Wibz)

05 augustus 2022

Eind 2020 heeft de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangegeven met een nieuw wetsvoorstel te komen over integere bedrijfsvoering van zorgaanbieders (Wibz). De huidige regeringspartijen hebben in hun coalitieakkoord afgesproken verder op te willen treden tegen fraude en oneigenlijk gebruik van zorggeld. Wij informeren u in dit artikel over de ontwikkelingen.

Kamerbrief 

Om invulling te geven aan het coalitieakkoord heeft de minister voor Langdurige Zorg en Sport op 29 juni 2022 de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over haar voorgenomen aanpak.

In de brief benadrukt de minister dat het voor de integriteit van de zorgsector van belang is dat zorgaanbieders investeren in een professionele bedrijfsvoering en in mechanismen die borgen dat hun bedrijfsvoering transparant, integer en beheerst is. Gezien het publieke belang van de zorg en de wijze waarop de zorg gefinancierd is, acht de minister de bestaande privaatrechtelijke wetgeving onvoldoende om de publieke belangen van betaalbare zorg en de doelmatige besteding van zorggeld te waarborgen. Met de Wibz worden de voorwaarden aan de bedrijfsvoering aangescherpt en krijgen externe toezichthouders extra handvatten om zorgaanbieders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor een integere bedrijfsvoering. Hiermee moeten excessen in de zorg worden voorkomen. 

Wibz

  • De Wibz zal de volgende onderwerpen regelen: 
  • voorkoming van negatieve gevolgen bij tegenstrijdige belangen binnen zorgorganisaties;
  • het aangaan van bepaalde transacties onder normale marktvoorwaarden;
  • handhaving van het winstuitkeringsverbod door hoofdaannemers in de intramurale zorg;
  • de mogelijkheid om winstuitkeringen door hoofd- en onderaannemers per deelsectoren te reguleren (beperken); 
  • extra weigerings- en intrekkingsgronden bij de Wtza-vergunning om aanbieders met verkeerde intenties beter te kunnen weren.

Waardering van- en financierbaarheid van zorgondernemingen

Eventuele beperkingen in de uitkeerbaarheid van winst (of winstreserves) zal tot gevolg kunnen hebben dat investeerders in bepaalde zorgondernemingen mogelijk genoegen moeten nemen met een lager rendement op hun investering. Dat zal zich dan ook kunnen vertalen in de waardering en financierbaarheid van dergelijke zorgondernemingen.

Planning wetsvoorstel

De minister streeft er naar om de Wibz op 1 januari 2025 in werking te laten treden. Naar verwachting zal de internetconsultatie van de Wibz in de tweede helft van 2022 gaan plaatsvinden.

Meer informatie

Heeft u vragen over de Wibz? Neem dan gerust contact op met één van onze zorgjuristen.