Artikel:

Uitbestede IT-diensten kunnen kwalificeren als collectief vermogensbeheer

09 juli 2021

Het beheer van collectief bijeengebracht vermogen, van bijvoorbeeld beleggingsfondsen en -maatschappijen, is vrijgesteld van btw. Over de nadere voorwaarden voor collectief vermogensbeheer informeerden wij u al eerder. Het Europese Hof van Justitie heeft recentelijk wat meer duidelijkheid verschaft over de reikwijdte van het begrip ‘beheer’ bij toepassing van de vrijstelling voor collectief vermogensbeheer. Verricht u IT-diensten aan vermogensbeheerders of neemt u deze diensten als vermogensbeheerder af uit het buitenland? Dan bieden de nieuwe inzichten die het oordeel van het Hof van Justitie geeft, wellicht mogelijkheden voor u.

Achtergrond

In de zaken K en DBKAG heeft het Hof van Justitie recent geoordeeld over de toepassing van de vrijstelling voor beheer van collectieve vermogens op boekhoudkundige en administratieve fiscale taken, en het toekennen van een gebruiksrecht op software die wordt gebruikt voor het maken van berekeningen die essentieel zijn voor risicomanagement en performancemeting. Deze software is specifiek afgestemd op beleggingsfondsen en kan alleen in combinatie met andere software van de vermogensbeheerder worden gebruikt. In beide zaken staat de vraag centraal of er sprake is van ‘beheer’ in de zin van de vrijstelling voor collectief vermogensbeheer.

Beheer in de zin van de vrijstelling

Het Hof van Justitie heeft zich al eerder uitgelaten over het begrip ‘beheer’. Uit rechtspraak volgt dat ook uitbestede beheersdiensten onder de vrijstelling kunnen vallen. Het begrip beheer is een ruim begrip. Voor eenvoudige IT-diensten, zoals het ter beschikking stellen van een systeem voor gegevensverwerking, geldt de vrijstelling niet. De diensten moeten exclusief bestemd zijn voor collectief vermogensbeheer. Dit betekent dat het niet mogelijk is om de vrijstelling gedeeltelijk toe te passen ingeval (IT-)diensten zowel voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (btw-vrijgesteld), als voor niet gemeenschappelijke beleggingsfondsen (btw-belast) worden gebruikt, bijvoorbeeld als een ondernemer zowel individueel als collectief vermogensbeheer aanbiedt en de IT-diensten daarvoor gebruikt.

Oordeel Hof van Justitie

Volgens het Hof van Justitie kunnen naast vermogensbeheersdiensten ook fiscale taken onder ‘beheer’ vallen. Hoewel eenvoudige IT-diensten niet als beheer kunnen worden gezien, betekent dit niet dat alle diensten die met behulp van software worden verleend zijn uitgesloten van de vrijstelling. Gebruiksrechten op software die essentieel zijn voor risicomanagement en performancemeting kunnen kwalificeren als ‘beheer’, waarbij de functie van de verstrekking van het gebruiksrecht op de software van doorslaggevend belang is. Als het gebruiksrecht uitsluitend aan gemeenschappelijke beleggingsfondsen en niet aan andere fondsen wordt verstrekt, dan kan de dienst voor de vrijstelling kwalificeren.

Gevolgen voor de praktijk

De gevolgen van dit arrest mogen niet worden onderschat. Door de ruime uitleg die het Hof van Justitie toekent aan het begrip ‘beheer’, kan aan vermogensbeheerders een lagere (btw-vrijgestelde) vergoeding in rekening worden gebracht voor bijvoorbeeld IT-diensten. Tevens lopen zij niet aan tegen (verlegde) btw waarvoor geen of slechts een beperkt recht op aftrek bestaat.

Gelet op het inrichten van bedrijfsprocessen door middel van digitalisering en automatisering en de functionele aard die deze diensten kunnen hebben, is dit oordeel naar onze mening meer dan welkom. Het biedt namelijk de mogelijkheid om onder andere IT-diensten, die doorgaans belast zijn met btw, te laten delen in de vrijstelling voor collectief vermogensbeer voor zover deze IT-diensten intrinsiek verband houden met collectief vermogensbeheer. Bij de beoordeling van het btw-regime zal overigens wel moeten worden nagegaan of de IT-diensten deel uitmaken van een meer omvangrijk dienstenpakket. Voorts biedt het arrest een handreiking om IT-diensten ook in andere vrijstellingen te kunnen laten delen.

Meer informatie

Verricht u IT- of andere diensten aan collectieve vermogensbeheerders of neemt u deze diensten af als collectieve vermogensbeheerder? Dan is het raadzaam om na te gaan of de dienstverlening onder de vrijstelling voor collectief vermogensbeheer valt. Heeft u vragen over deze beoordeling? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag!