Artikel:

Toekomst arbeidsmarkt: wat verandert er?

05 augustus 2022

Het kabinet heeft op 5 juli 2022 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de plannen om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. In deze brief wordt hoofdzakelijk ingegaan op het stimuleren van duurzame arbeidsrelaties en het reguleren van flexibele arbeid, waaronder het werken met zzp’ers. Hiermee volgt het kabinet de aanbevelingen van de Commissie Regulering van Werk en het SER-advies over het sociaal-economisch beleid voor de middellange termijn op. 

Voorgestelde maatregelen

Het kabinet stelt onder meer de volgende maatregelen voor:

 • Vervangen van oproepcontracten zoals nulurencontracten en min-max-contracten door basiscontracten met ten minste een kwartaalurennorm, zodat werkgevers uren flexibel kunnen inroosteren maar werknemers vooraf zekerheid hebben over het inkomen;
 • Wijzigen van de regels rondom uitzendcontracten, zoals het verkorten van het fasesysteem, het laten vervallen van de onderbrekingstermijn, het garanderen van gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden ten opzichte van werknemers van de inlener, het voorkomen van permanente terbeschikkingstelling en een nieuw certificeringsstelsel voor bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen;
 • Het laten vervallen van de onderbrekingstermijn van de ketenregeling om draaideurconstructies met contracten voor bepaalde tijd te voorkomen;
 • Instellen van een arbeidscommissie naar het voorbeeld van de huurcommissie, gericht op conflictbeslechting voor kwetsbare werknemers waarvoor de drempel om naar de rechter te stappen hoog is;
 • Bevorderen van werk-naar-werk trajecten, bijvoorbeeld door een korting op de transitievergoeding, restitutie van de flex-opslag op de WW-premie of een hogere WW-uitkering tijdens een werk-naar-werk traject;
 • Introductie van deeltijd-WW voor omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico liggen, zodat werkgevers de mogelijkheid hebben om werknemers tijdelijk minder te laten werken, waarbij voor de werknemer recht bestaat op een deeltijd WW-uitkering;
 • Re-integratie tijdens tweede ziektejaar zal niet meer zien op re-integratie bij de eigen werkgever maar uitsluitend op re-integratie bij een andere werkgever;
 • Gelijker speelveld creëren tussen werknemers en zelfstandigen, onder meer door een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, volledige afbouw van de zelfstandigenaftrek, extra faciliteiten voor zelfstandigen om pensioen op te bouwen en nieuwe richtlijnen voor (kwetsbare) zelfstandigen om collectief te kunnen onderhandelen over arbeidsvoorwaarden;
 • Meer duidelijkheid creëren bij de beoordeling van arbeidsrelaties, onder andere door verduidelijking van het begrip ‘gezag’ in wet- en regelgeving en de introductie van een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een uurtarief onder de € 30 - € 35;
 • Verbeteren van toezicht en handhaving bij schijnzelfstandigheid, onder meer door uiterlijk 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium op te heffen en de capaciteit bij de Belastingdienst te vergroten;
 • Deze zomer worden ten slotte ook nog nieuwe maatregelen gecommuniceerd rondom Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en wijziging van de WIA.

Vervolg

Het kabinet streeft ernaar om begin 2023 met concrete wetsvoorstellen te komen. Uiteraard zullen we u op dat moment nader informeren.

Heeft u een vraag over de voorgestelde maatregelen of wat u nu al kunt doen om u voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst? Neem dan gerust contact op met één van de specialisten van BDO Legal via [email protected].