Artikel:

Tijdige afwikkeling lijfrenten

15 maart 2020

Als de expiratiedatum van een lijfrentecontract is bereikt, is het van belang tijdig de juiste keuze te maken met betrekking tot de afwikkeling van dit contract. Het niet tijdig maken van deze keuze kan leiden tot fictieve afkoop van de lijfrente, waarbij ook risico bestaat dat in zo’n geval 20% revisierente verschuldigd is.

Diverse keuzes wat betreft afwikkeling

Op het moment dat uw lijfrente de expiratiedatum bereikt, zal de verzekeraar of bank u een aantal keuzes aanbieden met betrekking tot de mogelijke afwikkeling. Naast de aankoop van een (tijdelijke) lijfrente, kan er soms ook voor gekozen worden de expiratiedatum tot een later tijdstip uit te stellen. Denkt u er hierbij aan dat lijfrentecontracten uiterlijk moeten ingaan in het jaar waarin u de leeftijd heeft bereikt welke vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd ligt. Er gelden wel een aantal uitzonderingen, maar daar gaan we hier nu verder niet op in.

Tijdige aankoop van lijfrente

Op het moment dat geen uitstel meer mogelijk is, dient ervoor gezorgd te worden dat tijdig een lijfrente wordt aangekocht. De wettelijke (redelijke) termijn hiervoor is 31 december van het kalenderjaar, dat volgt op het jaar waarin de lijfrente de expiratiedatum heeft bereikt (voor pensioenpolissen geldt een kortere termijn van zes maanden). Als deze termijn wordt overgeschreden, kan alleen in bijzondere omstandigheden en na verkregen goedkeuring van de belastingdienst alsnog en ondanks het verstrijken van de redelijke termijn een direct ingaande lijfrente worden aangekocht.
Het risico van het niet-tijdig aankopen van een lijfrente is een afkoop van de lijfrente tegen het progressieve tarief, vermeerderd met 20% revisierente.

Breng uw lijfrentecontracten tijdig in kaart

Het is dus bijzonder van belang om uw lijfrentecontracten tijdig in kaart te brengen en te kijken naar de mogelijkheden om deze contracten binnen de wettelijke termijnen af te wikkelen!
Hebt u nog lijfrentecontracten en bereiken deze binnenkort de expiratiedatum? Bekijk dan in overleg met uw BDO-adviseur uw mogelijkheden om te komen tot een goede afwikkeling of neem contact op met een van onze adviseurs.