Artikel:

Thuiswerken tijdens corona; gevolgen voor de btw?

04 mei 2021

Het kabinet heeft werknemers opgeroepen om in verband met de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk thuis te werken. Veel werkgevers hebben inmiddels een positieve ervaring opgedaan met thuiswerken en zijn voornemens om hun werknemers ook post-corona in de gelegenheid te stellen om meer thuis te werken. Op dit moment is er dan ook veel te doen over de gebrekkige fiscale mogelijkheden die werkgevers slecht in staat stellen om thuiswerken te faciliteren. 

In eerder verschenen perspectieven hebben wij toegelicht voor de loonheffingen welke gerichte vrijstellingen werkgevers kunnen benutten om hun thuiswerkende werknemers op, voor de loonheffingen, fiscaal gunstige wijze te faciliteren en zijn wij nader ingegaan op de recente ontwikkelingen rondom de gerichte vrijstelling voor ICT-middelen en Arbovoorzieningen op de thuiswerkplek. 

In dit artikel gaan wij nader in op de gevolgen voor de btw wanneer een werkgever voorzieningen ter beschikking stelt aan de werknemer ten behoeve van het thuis werken.

Recht op btw-aftrek voorbelasting

Een ondernemer mag de btw op de in rekening gebrachte kosten in aftrek brengen, voor zover de kosten toerekenbaar zijn aan de btw-belaste bedrijfsactiviteiten. Als de gemaakte kosten echter ook deels een privékarakter hebben, dan moet de btw-aftrek mogelijk gecorrigeerd worden aan het einde van het jaar. In het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA) zijn hiervoor regels opgenomen. 

Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA)

In de praktijk speelt het BUA met name bij kantineverstrekkingen, verstrekkingen aan personeelsleden voor persoonlijke doeleinden, relatiegeschenken en bepaalde giften. Als deze kosten vallen onder het BUA, dan mag de btw niet in aftrek worden gebracht en dient mogelijk een correctie plaats te vinden. Aan het einde van het boekjaar moet een BUA-berekening worden gemaakt op basis waarvan gekeken moet worden of een correctie van de btw-aftrek achterwege kan blijven.

Het is belangrijk om daarbij te toetsen of sprake is van een bijzondere zakelijke omstandigheid die de ondernemer dwingt bepaalde kosten te maken die ook een persoonlijk belang hebben voor de werknemer. Als dit persoonlijke belang van de werknemer ondergeschikt is aan het bedrijfsbelang van de werkgever, dan is het BUA niet van toepassing en mag de btw wel in aftrek worden gebracht. 

Wanneer kosten niet noodzakelijk zijn voor de onderneming, dan is het BUA al snel van toepassing en is btw-aftrek, bij overschrijding van de drempel, uitgesloten. Daarnaast is het bijvoorbeeld bij het betalen van een eigen bijdrage waarschijnlijk dat geen sprake is van een ondergeschikt belang van de werknemer. Ook dan zal het BUA en uitsluiting van de btw-aftrek snel van toepassing zijn (overigens wordt de aftrek niet uitgesloten voor zover de ondernemer een eigen bijdrage, die in normale omstandigheden btw-belast is, heeft gevraagd).

Coronacrisis; een bijzondere zakelijke omstandigheid?

De vraag of sprake is van een dergelijke noodzaak doet zich met name voor tijdens de huidige coronacrisis ten aanzien van het thuiswerken. Wanneer een werkgever het Arbobeleid volgt, dan kan worden gesteld dat de verstrekkingen aan personeelsleden voor het thuiswerken als gevolg van corona een bijzondere zakelijke omstandigheid is die de werkgever dwingt kosten te maken waarbij het persoonlijk belang van de werknemer ondergeschikt is. Bovendien heeft de werknemer geen keuze om wel of niet thuis te werken vanwege de coronamaatregelen. De Staatssecretaris heeft hier in zijn Besluit noodmaatregelen coronacrisis niets over opgenomen. Het is dus de vraag of de Belastingdienst het eens is met deze stelling. Als u op dit vlak zekerheid zoekt, kunt u afstemming zoeken met de Belastingdienst. Wij helpen u hier graag bij.  

Let goed op de btw-gevolgen

Heeft u inmiddels een positieve ervaring opgedaan met thuiswerken en bent u voornemens om uw werknemers ook post-corona in de gelegenheid te stellen om meer thuis te werken? Het is dan belangrijk de btw-gevolgen in kaart te brengen. Deze gevolgen zijn niet altijd even eenvoudig te duiden en verschillen per situatie. Een tijdige beoordeling van dergelijke transacties is dan ook essentieel. Ook hier kunnen onze adviseurs u bij ondersteunen.

Wilt u meer weten over btw of over andere coronamaatregelen?

Neem dan contact op met één van onze specialisten, kijk op de thema-pagina speciaal voor u als ondernemer tijdens de coronacrisis of klik op de onderstaande knop. Wij helpen u graag! 

Mogen wij u nog iets vragen?

Op basis van een onderzoek brengen we in kaart of de inhoud van dit artikel voldoende aansluit op de wensen en behoeften van onze lezers, zodat we daar waar mogelijk op kunnen anticiperen. We nodigen u van harte uit deel te nemen, want uw mening is belangrijk voor ons. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 8 minuten en uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Alvast hartelijk dank, uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd. 

DEELNEMEN AAN ONDERZOEK