Artikel:

Thema’s en KPI’s uit de European Sustainability Reporting Standards

09 maart 2023

Eind 2022 is de finale tekst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gepubliceerd en in het verlengde hiervan ook het voorstel voor de verslaggevingstandaarden, de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Er ligt nu dan ook een basis voor ondernemingen om de diepte in te gaan en écht met de voorbereidingen voor hun niet-financiële rapportage te starten. De ESRS spreken over ‘targets en metrics’ en ‘impact, kansen en risico’s’. Hiervoor gebruiken wij in dit perspectief de term ‘KPI’s’. Veel ondernemingen sturen zelf al op niet-financiële KPI’s, en de ESRS laten ook ruimte voor rapportage over entiteit specifieke thema’s. Leidt dit tot een wildgroei aan thema’s en KPI’s, waardoor afbreuk wordt gedaan aan de beoogde vergelijkbaarheid van niet-financiële informatie?  

Verslaggevingsstandaarden geven kaders

De ESRS zijn bedoeld om de huidige vrij(blijvend)heid terug te dringen vanuit de veelvoud aan standaarden voor niet-financiële verslaggeving. De ESRS bestaan vooralsnog uit twee algemene standaarden en tien specifieke standaarden. Sectorspecifieke standaarden zijn in de maak en de eerste worden naar verwachting nog in 2023 gepubliceerd. De twee algemene ESRS schetsen duidelijke kaders, en vragen voor alle materiële thema’s een beschrijving van de (a) governance, (b) strategie, (c) impact, kansen & risico’s, en (d) statistieken & doelstellingen. De analyse van de waardeketen en duurzaamheids due diligence (waaronder de stakeholderdialoog en materialiteitsanalyse) vormen hierbij het uitgangspunt voor de bepaling van de materiële thema’s. Dit zijn vervolgens de thema’s waarover gerapporteerd moet worden. 

Voor tien (mogelijke) thema’s zijn er specifieke standaarden geschreven, verdeeld over thema’s voor Milieu (5 standaarden), Sociaal (4) en Governance (1). Deze thema’s vragen, indien materieel, een verdere invulling aan de vier zaken uit de vorige paragraaf. De algemene standaarden geven nog wel ruimte voor eigen thema’s en KPI’s als vanuit de stakeholderdialoog en materialiteitsanalyse naar voren komt dat deze thema’s niet worden gedekt door de specifieke standaarden. De twee algemene ESRS beschrijven hoe deze thema’s en KPI’s in dat geval moeten worden gerapporteerd.

Zorgt ruimte binnen algemene ESRS voor teveel duurzame thema’s? 

De vraag is of de ruimte die de twee algemene ESRS hiermee bieden niet alsnog gaan leiden tot een wildgroei aan duurzame thema’s en eigen KPI’s. Dit terwijl de ESRS juist als doel hebben om de overwoekering tegen te gaan. De onderneming moet over de belangrijkste thema’s informatie opnemen.

De vraag is in hoeverre deze vrees terecht is. Vanuit het dubbele materialiteitsprincipe dat is opgenomen in de algemene standaarden, is een bewuste keuze gemaakt voor de tien specifieke thema’s. Naar verwachting zullen de materiële thema’s hieruit voor de meeste ondernemingen in dezelfde sector aan elkaar gelijk zijn en ook voor alle sectoren voldoende omvattend zijn, ook al lijkt dit in eerste instantie misschien niet zo. 

Ter illustratie valt te denken aan zorgverleners, waar kwaliteit en toegankelijke zorg momenteel overduidelijk materiële thema’s zijn. Het is verleidelijk om dit tot een los thema te maken buiten de tien specifieke ESRS’en om. Vanuit het dubbele materialiteitsprincipe past het thema kwaliteit en compliance echter uitstekend onder de standaard die een beschrijving vraagt van de impact op de gemeenschap (ESRS S3). 

Het is logisch dat er wel ruimte is voor specifieke KPI’s voor een sector of onderneming. KPI’s meten immers de realisatie van de (strategie en governance van de) organisatie, en geven ruimte om het onderscheidende vermogen van een onderneming te meten en te sturen. Daarbij is het omwille van de relevantie en vergelijkbaarheid dus wel belangrijk dat deze eventuele aanvullende KPI’s worden gekoppeld aan de tien bestaande specifieke thema’s uit de ESRS.

Meer informatie

Wij helpen u graag om de uitkomsten van uw stakeholderdialoog en materialiteitsanalyse te vertalen naar de voor uw organisatie relevante thema’s en KPI’s. Dit geeft de juiste basis voor uw CSRD-rapportage. Heeft u vragen over de CSRD en de concept-standaarden (ESRS), of wenst u ondersteuning bij de verankering van duurzaamheidsthema’s in uw (interne) rapportageproces? Neem dan gerust contact met op met onze specialisten.

Wilt u op de hoogte blijven van al onze artikelen rondom duurzaamheid? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

AANMELDEN NIEUWSBRIEF