Artikel:

Te late WIA-beslissing, wat nu?

15 november 2022

De afhandeltijd van WIA-aanvragen duurt op dit moment erg lang. Dit komt onder meer doordat het UWV kampt met een tekort aan verzekeringsartsen. Daarnaast zijn de achterstanden als gevolg van het coronavirus nog groter geworden. Met ingang van 1 oktober 2022 is het UWV gestart met een vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers waardoor zij in de meeste gevallen niet langer worden beoordeeld door een verzekeringsarts om te bepalen of recht bestaat op een WIA-uitkering. Op deze wijze hoopt het UWV een deel van de WIA-aanvragen sneller te kunnen afhandelen. Desondanks moet een groot aantal werknemers nog steeds lang wachten voordat zij de WIA-beslissing ontvangen. Dit zorgt voor praktische vragen in de tussenliggende periode. In dit nieuwsbericht wordt een verduidelijking gegeven van het juridisch kader en welke mogelijkheden er bestaan ten aanzien van het UWV.

WIA-uitkering

Een werknemer kan in aanmerking komen voor een WIA-uitkering na afloop van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte van (in beginsel) maximaal 104 weken. Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Het is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid of en zo ja, welke WIA-uitkering wordt toegekend. Voorheen was het zo dat werknemers vóór 104 weken ziekte al de definitieve WIA-beslissing ontvingen zodat zij duidelijkheid hadden over de inkomenspositie na afloop van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Tegenwoordig is dit over het algemeen niet meer zo. In afwachting van de WIA-beslissing kunnen werknemers wel alvast een voorschot op een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Loondoorbetalingsverplichting

In beginsel kan een werkgever het loon stopzetten na afloop van de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken. Als voorwaarde daarvoor geldt wel dat de WIA-uitkering uiterlijk in de 93e week van ziekte moet zijn aangevraagd bij het UVW. Als een werknemer nog wel (gedeeltelijk) werkt, dan is enkel loon verschuldigd over de uren waarop wordt gewerkt. Als de WIA-uitkering te laat is aangevraagd, dan kan dit ervoor zorgen dat de loondoorbetalingsverplichting wordt verlengd voor de duur waarin de WIA-uitkering te laat is aangevraagd. Dat is anders wanneer de werknemer geen deugdelijke grond heeft voor de te late aanvraag. De loondoorbetalingsverplichting kan ook worden verlengd voor maximaal 52 weken op het moment dat het UWV oordeelt dat de re-integratieverplichtingen tijdens ziekte onvoldoende zijn nageleefd. Als het UWV echter na afloop van de periode van 104 weken een beslissing neemt over het recht op een WIA-uitkering, dan kan deze loonsanctie niet meer worden opgelegd. Doet het UWV dit toch, dan kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.

Beëindiging dienstverband

Als de loondoorbetalingsverplichting is afgelopen, komt ook het opzegverbod tijdens ziekte te vervallen en kan in beginsel het dienstverband van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer worden beëindigd, mits herstel of herplaatsing in een andere passende functie niet binnen een redelijke termijn te verwachten is. De beëindiging van het dienstverband is mogelijk door middel van toestemming van het UWV of met wederzijds goedvinden. Doorgaans zijn werknemers slechts bereid om hieraan mee te werken als duidelijkheid bestaat over het recht op een WIA-uitkering.

Melding te late beslissing

Als het UWV niet op tijd een beslissing neemt over het recht op de WIA-uitkering en het UWV geen brief heeft verstuurd waaruit blijkt dat het UWV meer tijd nodig heeft om te beslissen, dan kan een melding worden gemaakt bij het UWV door middel van het formulier ‘Melding te late beslissing UWV’. Indien een werkgever deze melding wilt maken bij het UWV, dan is hiervoor toestemming van de werknemer benodigd. Nadat de melding is gemaakt bij het UWV, probeert het UWV om binnen twee weken alsnog een beslissing te nemen. Als zij dit nalaten, is een vergoeding verschuldigd.

Heeft u een vraag over de te late WIA-beslissing en/of de gevolgen die dit heeft voor het dienstverband van de betreffende werknemer? Neem dan gerust contact op met één van de contactpersonen van BDO Tax & Legal via [email protected].