Artikel:

Taakoverdracht woningcorporaties versus verkoop woningen

18 juni 2018

Aan de vrijstellingen zoals de taakoverdrachtvrijstelling zijn een aantal voorwaarden verbonden. In geval van taakoverdracht moet het gaan om een taak; alle activa en passiva dienen over te gaan en commerciële factoren mogen geen rol spelen. De voorwaarden komen erg nauw.

Overdracht niet altijd vrijgesteld van overdrachtsbelasting

De overdracht van (sociale) huurwoningen tussen woningcorporaties is lang niet altijd vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Onlangs is een uitspraak gepubliceerd waar dit aan de orde was. Een woningcorporatie had voor een waarde van € 11 miljoen aan huurwoningen gekocht van een andere woningcorporatie. Beide corporaties beschikten over de ANBI-status. Het hof oordeelde dat de overdracht niet vrijgesteld was van overdrachtsbelasting.

Vereiste bij overdracht: schulden overdragen

Bij de overdracht van onroerende zaken kan gebruik gemaakt worden van verschillende vrijstellingen. Zoals de vrijstelling voor taakoverdracht tussen ANBI’s, die in deze situatie ter discussie stond. Het hof overwoog dat de taakoverdrachtvrijstelling niet van toepassing was omdat niet alle schulden die verband hielden met de woningen werden overgedragen. Dit is wel een vereiste voor de vrijstelling. Alle activa en passiva die betrekking hebben op de taak, moeten overgedragen worden. Daarnaast was het de vraag of de overdracht van de huurwoningen gezien kon worden als een taak. Bij de overdracht van onroerend goed is het namelijk niet vanzelfsprekend dat er sprake is van overdracht van een taak. Dit hangt af van de omstandigheden en verschilt van geval tot geval.

Commerciële factoren mogen geen rol spelen

Een andere eis voor toepassing van de genoemde vrijstelling is dat commerciële factoren geen rol mogen spelen. Daarover is in het verleden beslist dat dit zo uitgelegd moet worden dat een symbolische koopsom van € 1 of een koopsom van ten hoogste de boekwaarde is toegestaan. In casu was de koopprijs hoger, echter deze discussie hoefde niet verder gevoerd te worden omdat de toepassing van de vrijstelling dus reeds eerder stukliep.

Voorkom verrassingen

In deze zaak koste dit de woningcorporatie een flink bedrag aan overdrachtsbelasting. Om verrassingen achteraf te voorkomen, is het aan te raden om in situaties zoals hiervoor beschreven en herstructureringen vroegtijdig uw situatie en eventuele risico’s in kaart te (laten) brengen. Meer weten over vrijstellingen voor de overdrachtsbelasting? Neem contact op met een van onze adviseurs.