Artikel:

Sport en btw: een tussenstand in de wedstrijd met een wijziging in de spelregels

14 november 2018

Het klinkt leuk, wanneer uw activiteiten zijn vrijgesteld hoeft u geen btw te berekenen aan sporters. De btw op uitgaven is dan echter ook niet aftrekbaar. De regering poogt dit te compenseren door middel van subsidies. Maar voor heel veel organisaties zijn de nieuwe regelingen vooral enorm lastig en/of fors nadelig. Niet alleen qua interpretatie van de regelgeving, ook in de administratieve vastlegging wordt van organisaties het een en ander verwacht. Zo gelden de subsidies niet voor iedere organisatie, met name gemeentelijke sportbedrijven zijn de dupe. Ook zijn lang niet alle activiteiten subsidiabel. De behandeling in de Kamers moet hopelijk verdere duidelijkheid geven, want momenteel staat het sportlandschap te schudden op zijn grondvesten. 

Commerciële exploitatie 

De sportvrijstelling pakt vaak nadelig uit. Bij commerciële exploitatie houdt u deze vrijstelling buiten de deur. U moet dan ook wel als sportinstelling een écht winstoogmerk hebben, dus geen kunstmatige opzetjes met lage huur of hoge subsidiestromen vanuit de gemeente. Goed dat hier een eerlijk speelveld wordt gecreëerd, maar onbedoeld geeft dit voor veel sportbedrijven een nadelige uitkomst. De subsidieregelingen die het leed moeten verzachten zijn geschreven voor de amateursport of voor gemeenten. Zo moet u bij grotere subsidieaanvragen vooraf een offerte indienen, terwijl die vaak nog helemaal niet voorhanden is op 1 januari van enig jaar, en subsidie voor exploitatiekosten kan alleen door een gemeente worden aangevraagd. Worden de sportbedrijven daardoor dus buitenspel gezet? 

Topsport 

Ook de topsport zal nadelige effecten ondervinden, want ook daarvoor gelden geen subsidieregelingen. Onlangs is in Kamervragen aandacht gevraagd voor amateursportorganisaties met een (beperkte) topsportdivisie. Hoewel de gegeven antwoorden niet heel veel duidelijkheid geven, lijkt het erop dat díe topsport wel weer wordt gecompenseerd. 

Splitsingsproblematiek 

Hoewel het er dus op lijkt dat u bij een combinatie van topsport/amateursport geen splitsing hoeft te maken in de subsidiabele activiteiten, wordt alles administratief wel lastiger. We voorzien daarnaast een grote lastenverzwaring voor sportbedrijven. Sommige activiteiten blijven namelijk nog wel belast met btw. Het gevolg? Per kostenpost moet gekeken worden of de btw wel of niet aftrekbaar is en of dat hier nog een procentuele aftrek (‘pro rata’) moet worden toegepast. Hetgeen nogal wat teweeg brengt in de administratieve vastlegging. 

Overgangsregeling 

Het overgangsrecht wordt gelukkig ruim ingestoken. Voor eerder genoten btw-aftrek zal doorgaans in 2019 geen terugbetaalverplichting ontstaan. De herziening van btw op de aankoop van (on)roerende zaken en zelfs ook verbouwingen blijft in de meeste situaties gewoon in stand. Hoe het overgangsrecht definitief wordt ingekleed is nog niet volledig bekend. Het Belastingplan 2019 moet namelijk nog worden vastgesteld door de Eerste en Tweede Kamer. We beleven spannende tijden in de steeds donker wordende dagen voor de feestdagen.

Meer informatie? 

De btw-regels en subsidies pakken voor alle betrokkenen verschillend uit, waardoor het belangrijk is goed naar uw mogelijkheden te (laten) kijken. BDO heeft een speciaal sportteam dat graag bereid is u bij te staan bij deze nieuwe regelingen. Wij beoordelen uw positie en kunnen u onder andere bijstaan in het doen van subsidieaanvragen. Neem voor meer informatie contact met hen op.