Artikel:

Rechtbank geeft duidelijkheid over all-in loon fysiotherapeuten

15 maart 2019

Drie fysiotherapeuten, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst bij een maatschap, vorderden achterstallige vakantiebijslag, een vergoeding voor vakantiedagen en de op hun omzet ingehouden ‘werkgeverslasten’. Zij zijn van mening dat naast het variabele salaris nog aanspraak bestaat op vakantiebijslag en vakantiedagen en dat van een all-in loon geen sprake is. De maatschap op haar beurt stelt dat sprake is van een all-in loon waarin deze componenten zijn opgenomen. Partijen twisten over de uitleg en de wijze van uitvoering van hun arbeidsovereenkomsten.

De kantonrechter stelt voorop dat het bij die uitleg aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen van hun overeenkomst, en aan hetgeen zij te dien aanzien tegenover elkaar hebben verklaard, mochten toekennen. Alsook op hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De kantonrechter hecht bij de uitleg van de individuele arbeidsovereenkomsten ook betekenis aan hetgeen de cao Vrijgevestigde Fysiotherapiepraktijk 2003 eerder over de ‘Beloning variabel salaris’ bepaalde. In de cao 2003 is in dat verband het begrip ‘totale loonkosten’ (dat ook in de arbeidsovereenkomsten wordt gebruikt) gedefinieerd, in die zin dat daaronder onder meer het bruto loon, werkgeverslasten, premies, vakantiebijslag en de doorbetaling van loon tijdens vakantie en verlof begrepen waren. Hieruit leidt de kantonrechter af dat partijen, zoals de maatschap stelt, inderdaad een all-in loon zijn overeengekomen, en wel zodanig dat aan eisers een variabel salaris toekwam ter hoogte van een bepaald percentage van de door henzelf gerealiseerde omzet en dat daarin, als componenten van de ‘totale loonkosten’, onder meer de vakantiebijslag, de loondoorbetaling tijdens vakantie en het werkgeversdeel van (sociale verzekerings- en pensioen)premies begrepen waren. 

De kantonrechter oordeelt dat de all-in loonafspraak rechtsgeldig is 

Gegeven de afspraak over het all-in loon in de arbeidsovereenkomsten, moest worden beoordeeld of deze afspraak rechtsgeldig is, nu in dat loon ook de vakantiebijslag en de doorbetaling van loon tijdens vakantie zijn begrepen. De kantonrechter oordeelt dat de all-in loonafspraak rechtsgeldig is. Nu de fysiotherapeuten de hun jaarlijks toekomende vakantie daadwerkelijk hebben genoten en zij het loon tijdens die vakantie overeenkomstig de uiteengezette beloningssystematiek, verdeeld over het jaar hebben ontvangen is geen sprake geweest van vervangende uitbetaling van vakantiedagen. De kantonrechter overweegt ook dat de wijze waarop de doorbetaling van het loon tijdens vakantie in het all-in loon is opgenomen niet per sé kenbaar hoeft te zijn uit de maandelijkse loonstroken. Aan het vereiste van transparantie en begrijpelijkheid is volgens de kantonrechter ook voldaan indien, zoals hier, de arbeidsovereenkomst zelf voldoende duidelijkheid verschaft over (de omvang van) deze component van het all-in loon. 

Eerder oordeelde kantonrechter Zaanstad in 2017 in een zaak van een fysiotherapeut die in dienst was van een maatschap, dat niet duidelijk uit de arbeidsovereenkomst bleek dat er sprake was van een afgesproken all-in loon en kon de werkneemster alsnog aanspraak maken op uitbetaling van vakantiedagen. 

Is betaling van loon tijdens vakantiedagen in een all-in loon juridisch houdbaar?

Op basis van de wet is het niet toegestaan om wettelijke vakantiedagen af te kopen door ze tijdens de arbeidsovereenkomst uit te betalen. Een werknemer heeft per jaar aanspraak op wettelijke vakantie-uren ter hoogte van vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Op basis van een voltijds dienstverband zijn dit 20 wettelijke vakantiedagen. Reden waarom vervangende uitbetaling niet toegestaan is, is dat daarmee de recuperatiefunctie (rust) van de wettelijke vakantiedagen teniet wordt gedaan en dit in strijd met de wet en (de Europese) regelgeving is.

Uit eerdere rechtspraak en deze uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland kan worden opgemaakt dat wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, uitbetaling van wettelijke vakantiedagen juridisch houdbaar kan zijn:

Partijen zijn in de arbeidsovereenkomst duidelijk een all-in loon overeengekomen waardoor tot uiting komt dat de waarde van de opgebouwde wettelijke vakantiedagen in het all-in loon zijn verdisconteerd;

  • Uitbetaling van wettelijke vakantie-uren apart op de loonstrook weergegeven bij de uitbetaling van het loon op de loonstrook;
  • Er wordt een duidelijke vakantieregistratie bijgehouden waaruit blijkt dat de werknemer jaarlijks daadwerkelijk tenminste de opgebouwde vakantiedagen geniet (zonder doorbetaling van loon, want de waarde wordt al maandelijks uitbetaald). Dit om de recuperatiefunctie van vakantiedagen ook daadwerkelijk te waarborgen in de praktijk.

Of een rechter in een individuele situatie de uitbetaling van loon tijdens vakantiedagen middels een all-in loon accepteert, blijft mede afhankelijk van de concrete situatie. 

Mocht u vragen hebben over de wijze van uitbetaling van loon of de vastlegging van afspraken in de arbeidsovereenkomst neem dan contact op met één van onze juristen.