Artikel:

Reactie BDO Legal op wet grensoverschrijdende verrichtingen

25 april 2022

Recent is het conceptwetvoorstel ‘Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen’ geconsulteerd. Op verzoek van de betrokken minister heeft BDO Legal op dit conceptwetsvoorstel gereageerd.

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Het conceptwetsvoorstel implementeert een EU-richtlijn. Er worden nadere voorschriften gegeven voor grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen (voor Nederland: NV en BV). Grensoverschrijdende fusie is al sinds 2008 in Nederlandse wetgeving geregeld. Voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen ontbrak tot nu toe een wettelijke regeling. De mogelijkheid hiertoe bestond alleen op grond van Europese rechtspraak. Dit leidde tot rechtsonzekerheid. Het conceptwetsvoorstel neemt deze onzekerheid weg.

Een grensoverschrijdende fusie betekent grofweg dat vennootschappen uit verschillende lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER, oftewel alle EU-lidstaten plus Liechtenstein, IJsland en Noorwegen) samengaan. Bij een grensoverschrijdende splitsing gaat vermogen van een splitsende vennootschap over op een of meer andere vennootschappen uit verschillende EER-lidstaten. Ingeval van een grensoverschrijdende omzetting worden op een vennootschap de vennootschappelijke regels van een andere EER-lidstaat van toepassing.

Reactie op wetsvoorstel

In onze reactie pleiten wij vooral voor het uitbreiden van de mogelijkheden van een grensoverschrijdende fusie, splitsing en omzetting (hierna samen: grensoverschrijdende verrichting) tot buiten de EER. Volgens het wetsvoorstel is dit tot nu toe niet mogelijk.

Ook stellen wij voor om de mogelijkheden van een grensoverschrijdende splitsing te vergroten. In vergelijking met een splitsing binnen Nederland zijn enkele splitsingsvormen volgens het wetsvoorstel grensoverschrijdend niet mogelijk. Als belangrijkste noemen wij de beperking in het wetsvoorstel tot een splitsing naar één of meer op te richten vennootschappen. Splitsen naar een bestaande vennootschap is nu uitgesloten.

In veel gevallen moet een notaris verklaren dat aan de nationale procedurevoorschriften van een grensoverschrijdende verrichting is voldaan. Dit pre-attest wordt door het wetsvoorstel uitgebreid met een fraudetoets. Volgens deze toets moet de notaris mede verklaren dat hem voor de verrichting geen ongeoorloofde doeleinden zijn gebleken, zoals belastingfraude of criminaliteit. Wij pleiten ervoor de notaris voor de uitvoering van de fraudetoets voldoende handvatten te geven, zodat deze toets niet leidt tot onnodige vertraging.

Ten slotte roepen wij de wetgever op een aantal fouten in de wetgeving bij een fusie en splitsing binnen Nederland te repareren. Het gaat daarbij om bij de fusie en splitsing af te geven accountantsverklaringen, die op grond van het huidige BV-recht niet nodig zouden moeten zijn. Het wetsvoorstel is een goede gelegenheid om deze fouten te repareren.

Overigens is (mede) vanuit BDO ook gereageerd om fiscale knelpunten weg te nemen en de behoefte aan separate fiscale wetgeving toe te lichten.

Meer informatie

Uiterlijk 31 januari 2023 moet het wetsvoorstel definitief zijn. De kans is groot dat de Nederlandse wetgever dit niet gaat halen. Dit betekent echter niet dat een grensoverschrijdende verrichting niet mogelijk is. De mogelijkheid is er zeker wel en BDO Legal kan u daarbij helpen. Maar ook voor andere vragen kunt u contact opnemen met Sascha Guillaume ([email protected]) en Esther Keukens Seubring ([email protected]) van BDO Legal.