BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Rapport Adviescommissie belastingheffing multinationals naar Tweede Kamer

16 april 2020

Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft op 15 april 2020 het rapport van de Adviescommissie belastingheffing multinationals aan de Tweede Kamer aangeboden. De Commissie heeft onderzocht welke maatregelen Nederland kan nemen om de belastingheffing van multinationals eerlijker vorm te geven, terwijl Nederland aantrekkelijk blijft voor Nederlandse hoofdkantoren. Naar aanleiding van het verzoek uit de Tweede Kamer (motie Omtzigt) stelt de Commissie een basispakket van zeven grondslagverbredende maatregelen voor. De Staatssecretaris is voornemens deze zomer op het advies te reageren. Het is op dit moment onduidelijk of het kabinet (of een volgend kabinet) de voorstellen zal overnemen. In dit perspectief informeren wij u nader.

Opdracht Adviescommissie belastingheffing multinationals 

De belastingafdracht van multinationals is al enige jaren onderwerp van politieke en maatschappelijke discussie in Nederland. Een vraag die in deze discussie opkomt, is of het internationale bedrijfsleven wel een “eerlijke bijdrage” levert aan de belastinginkomsten. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de vorige staatssecretaris van Financiën daarom in de zomer van 2019 een commissie ingesteld die hij de opdracht heeft gegeven om maatregelen te adviseren die leiden tot een grondslagverbreding van de vennootschapsbelasting, waarbij tegelijkertijd oog wordt gehouden voor het behoud van hoofdkantooractiviteiten in Nederland. 

Voorgestelde maatregelen 

Het advies van de Commissie is drieledig. Allereerst adviseert de Commissie om structureel meer gegevens te verzamelen om het inzicht in de belastingafdracht van multinationals te vergroten. De Commissie benadrukt daarnaast het belang van Nederland om voorop te lopen in de internationale samenwerking op het gebied van winstbelastingen. Tot slot beveelt de Commissie een “basisvariant” van nationale grondslagverbredende maatregelen aan. Daarnaast worden andere maatregelen voorgesteld, maar deze kunnen niet rekenen op instemming van alle leden van de Commissie.

Op basis van gedane onderzoeken en een analyse van knelpunten bij het belasten van winst bij multinationals, heeft de Commissie ten aanzien van zeven maatregelen consensus weten te bereiken (basisvariant), te weten: 

  1. Beperking van de verrekening van verliezen uit voorgaande jaren tot maximaal 50% van de belastbare winst voor alle winst boven € 1 miljoen. Dit in combinatie met een onbeperkte (voorwaartse) verliesverrekeningstermijn;
  2. Beperking van de aftrek van (niet-doorbelaste) aandeelhouderskosten tot een maximumpercentage van de belastbare winst in combinatie met een doelmatigheidsdrempel;
  3. Onderzoek naar een aftrekbeperking van bovenmatige royaltykosten in groepssituaties. Royalty’s zouden mogelijk nog slechts aftrekbaar zijn tot een bepaald maximumpercentage van de belastbare winst;
  4. Beperking van de aftrek van rente, aandeelhouderskosten en/of royalty’s tot een gezamenlijk maximumpercentage (van bijvoorbeeld 50%) van de belastbare winst;
  5. De bestaande CFC-regels effectiever maken door onder meer de door de CFC uitgekeerde winsten te belasten en de uitzondering voor wezenlijke economische activiteiten aan te passen;
  6. Het ‘arm’s-length-beginsel’ niet toepassen indien dat leidt tot een verlaging van de belastbare winst in Nederland, indien en voor zover het andere land dat bij de transactie betrokken is, de correctie niet in haar grondslag betrekt;
  7. Beperking van de afschrijving op vermogensbestanddelen (zoals intellectueel eigendom) die binnen concernverband naar Nederland zijn overgedragen waarvan de meerwaarde bij overdracht in het buitenland onvoldoende is belast.

Hoe nu verder? 

De Adviescommissie heeft in relatief korte tijd een indrukwekkende en goed onderbouwde studie verricht, die veel interessante informatie en gezichtspunten bevat en waarbij ook het verband wordt aangegeven tussen haar werkzaamheden en de lopende internationale initiatieven, onder meer van de OECD/G20 en de Europese Commissie. Als wordt gekeken naar de zeven concrete aanbevelingen waarover de Commissie consensus wist te bereiken, lijkt de nadruk meer te liggen op het creëren van extra heffingsopbrengst ten koste van het vestigingsklimaat. 

De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven de voorgestelde maatregelen te gaan bestuderen en deze zomer met een reactie te komen. De vraag is óf en in welke vorm het huidige kabinet de voorgestelde maatregelen gaat overnemen en omzet in wetgeving. Enkele van de hierboven genoemde maatregelen sluiten aan bij bestaande plannen van het kabinet. De verwachting is echter dat de voorgestelde maatregelen niet nog gedurende deze (korte) kabinetsperiode worden geïmplementeerd, maar worden meegenomen in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen en een rol gaan spelen bij de kabinetsformatie na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Het is nu aan de politiek om opvolging te geven aan de onderzoeksresultaten en de voorstellen die door de Commissie zijn gedaan. 

Meer informatie

Uiteraard houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.