Artikel:

Per ongeluk (te veel) btw gefactureerd. Wat nu?

03 mei 2021

Het kan voorkomen dat een leverancier of dienstverrichter per ongeluk (te veel) btw in rekening brengt of er later achter komt dat geen of minder btw had moeten worden berekend. Deze btw moet gewoon worden aangegeven en betaald aan de Belastingdienst. Als dat niet zou hoeven dan zou de afnemer de btw wel in aftrek kunnen brengen, terwijl de Belastingdienst de btw niet van de leverancier of dienstverrichter ontvangt.

Voorbeelden van situaties waarin soms (te veel) btw wordt berekend, zijn:

  • overdracht van een onderneming;
  • intracommunautaire leveringen en uitvoer;
  • prestaties waarvoor een vrijstelling geldt;
  • toepassen van het hoge in plaats van het lage tarief;
  • prestaties waarbij de verleggingsregeling had moeten worden toegepast.

Over het juist toepassen van de verleggingsregeling hebben wij u al eerder geïnformeerd. In dit artikel informeren wij u over de gevolgen van ten onrechte gefactureerde btw en wat u kunt doen om dit te corrigeren.

Dubbele verhaalsmogelijkheden voor de Belastingdienst

Als per ongeluk (te veel) btw in rekening is gebracht of de leverancier of dienstverrichter komt er later achter dat hij geen of minder btw had moeten berekenen, dan geldt dat hij de btw toch moet aangeven en betalen. De afnemer mag die btw niet in aftrek brengen (ook al gebeurt dat in de praktijk soms wel). Als de leverancier of dienstverrichter de btw niet betaalt en de afnemer de btw in aftrek brengt, dan kan de Belastingdienst bij beide partijen naheffen. De Belastingdienst zou dan de btw tweemaal ontvangen. Dat is uiteraard niet terecht. Volgens beleid van de Belastingdienst zal de inspecteur zich in eerste instantie wenden tot de leverancier, omdat deze verantwoordelijk is voor het opstellen van de factuur. Op het moment dat dat niet lukt, bijvoorbeeld door liquiditeitsproblemen bij de leverancier of dienstverrichter, zal de Belastingdienst zich wenden tot de afnemer. Er zijn ook situaties waarin de inspecteur volgens het beleid eerst de btw naheft bij de afnemer, bijvoorbeeld als de afnemer wist dat hij die btw niet in aftrek kon brengen (en dit toch heeft gedaan) of als hij onzorgvuldig is geweest.  

Corrigeren van per ongeluk (te veel) gefactureerde btw

Een onjuiste factuur wordt vaak hersteld door middel van een creditfactuur. Het uitreiken van een creditfactuur is echter niet voldoende om per ongeluk (te veel)  berekende btw te corrigeren en eventueel reeds betaalde btw terug te ontvangen. Deze btw kan door de leverancier worden gecorrigeerd, maar dit luistert wel nauw. Op grond van beleid van de Belastingdienst zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden. De leverancier kan ten onrechte gefactureerde btw slechts corrigeren als hij het gevaar voor verlies van belastinginkomsten tijdig en volledig heeft uitgeschakeld. Een vermindering van de te betalen btw of verzoek om teruggaaf kan niet plaatsvinden als de btw door de afnemer in aftrek is of wordt gebracht. Voor het corrigeren van ten onrechte gefactureerde btw is dus van belang dat de leverancier kan bewijzen dat de afnemer de btw niet in aftrek heeft gebracht (en dat ook niet meer zal doen), naast het terugnemen van de factuur of het uitreiken van een creditnota. Is de btw door de afnemer wel in aftrek gebracht dan kan de leverancier bewijzen dat de afnemer de btw weer op aangifte heeft voldaan (terugbetaald). Is het tijdvak waarin ten onrechte btw is gefactureerd verstreken, de aangifte ingediend en de btw betaald, dan moet de btw op verzoek worden teruggevraagd. Dit kan tot vijf jaar na het jaar waarin de btw is gefactureerd.

Meer informatie

Omwille van de complexe btw-regelgeving is het niet altijd eenvoudig vast te stellen óf en hoeveel btw u in rekening moet brengen. Indien u hierover twijfelt, mogelijk te veel btw in rekening heeft gebracht of misschien wel gekregen, is het raadzaam om hierover advies in te winnen. Op deze manier worden ongewenste btw-gevolgen opgelost, maar nog beter: voorkomen. Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs. BDO helpt u graag verder!