Artikel:

Normen en verplichtingen in de zorg

31 maart 2021

Zorginstellingen in Nederland hebben te maken met een groot aantal (wettelijke) verplichtingen ten aanzien van hun zorgwerkzaamheden. Vanuit verschillende toezichthouders worden eisen gesteld en in de maatschappij is er veel aandacht voor zaken zoals datalekken in de zorg. Daarnaast worden door marktpartijen onderling steeds vaker eisen elkaar gesteld waarin dient te worden verklaard dat men als organisatie aantoonbaar aan bepaalde normen of wettelijke verplichtingen voldoet. Dit zal ook als gevolg van toekomstige wetgeving steeds vaker aan de orde komen.

In de ideale situatie is een organisatie volledig in control (volwassen) voor wat betreft alle risico’s (integraal risicomanagement). In de praktijk zien wij dat dat echter niet altijd het geval is. Eisen die aan een organisatie worden gesteld worden veelal vastgelegd in normen, zoals in de zorg de NEN7510. Door te voldoen aan normen toont een organisatie op deze (deel)onderwerpen aan in control te zijn. Bovendien kunnen deze normen gebruikt worden om telkens een nieuw doel te bereiken in de volwassenheid van het integraal risicomanagement.

De voordelen van het combineren van normen

Het implementeren en beheren van normen kost veel geld, en er wordt vaak een groter beroep gedaan op middelen binnen een organisatie dan nodig is. Om dit te voorkomen, adviseren wij gebruik te maken van de overlap in normen. Dat geldt niet alleen voor ISO en NEN normen onderling, maar bijvoorbeeld ook in combinaties tussen deze en andere normen en onderzoeken, zoals Assurance onderzoeken.

Het combineren van normen levert efficiency op. De specialisten van BDO helpen u om daarbij de juiste combinaties te maken, zodat u efficiënt kunt werken aan wat nu of binnenkort wettelijk nodig is, of wat u vindt dat er voor uw organisatie nodig is. Hoe gaat een ziekenhuis om met deze last om te voldoen aan de diverse eisen, en hoe zorgt u ervoor dat inefficiëntie tot een minimum beperkt wordt?

Welke normen zijn van belang? Een stappenplan

Als vertrekpunt hanteren wij de risico’s en wensen van uw organisatie en wordt er gericht gekeken naar de normen die voor uw organisatie van belang zijn, tezamen met de zogenoemde risicobereidheid. Ofwel, welk risico bent u als zorg organisatie bereid te nemen?

Om de juiste vervolgstappen te bepalen voor implementatie of beheer, onderzoeken we ook de volwassenheid van het risicomanagementsysteem. We bepalen daarmee de stand van uw organisatie ten opzichte van de risico’s en de daarmee samenhangende normen die u wil implementeren of onderhouden.

Het stappenplan:

  • In kaart brengen van de wensen van de organisatie, bijvoorbeeld voor de zorg noodzakelijke nomen (doelbepaling)
  • Norm(en) bepalen om doel te behalen
  • Overlap in normen bepalen
  • Risico’s identificeren
  • Risicobereidheid bepalen
  • Volwassenheid bepalen ten opzichte van het te behalen doel
  • Opstellen plan van aanpak om het doel te behalen

Efficiency

Door het combineren van normen verloopt de implementatie en het beheer via de weg van de afzonderlijke normelementen die daardoor bruikbaar zijn voor alle normen. Op deze manier worden de benodigde normen tegelijkertijd behandeld en hoeft er maar één keer beroep op de diverse resources te worden gedaan.

Vervolgens bepaalt een (interne) audit de volwassenheid ten opzichte van de norm(en) en zal blijken of er nog aandachtspunten zijn om het gewenste volwassenheidsniveau (het doel) te behalen of te behouden. Door deze audits eveneens de weg van de normelementen te laten volgen, kan ook hier de totale inspanning worden verlaagd waardoor de organisatie minder belast zal worden.

Hulp nodig bij het effectief en efficiënt implementeren en beheren van de normen voor uw organisatie? Neem contact op met een van onze specialisten.