Artikel:

Nieuw lijfrentebesluit; goedkeuring terugbetaling te veel betaalde premies

25 juli 2019

In de praktijk komt het geregeld voor dat achteraf blijkt dat een belastingplichtige meer premies of inleg heeft gestort in een lijfrentecontract, dan op grond van de jaarruimte en/of reserveringsruimte aftrekbaar zijn. Vaak blijkt dit pas bij het indienen van de aangifte inkomstenbelasting. Dat heeft tot gevolg dat een deel van de betaalde premie fiscaal niet aftrekbaar is. Op grond van de wet is een terugstorting niet mogelijk. Dit wordt aangemerkt als een afkoop, met alle nadelige fiscale gevolgen van dien.

Dubbele belastingheffing voor niet-afgetrokken premie hoger dan €2.269

Voor zover het teveel betaalde bedrag niet meer bedraagt dan € 2.269, mag de niet afgetrokken premie in de toekomst in mindering worden gebracht op de latere uitkering. Dit wordt de saldomethode genoemd. Voor zover het niet-afgetrokken deel van de premie meer bedraagt dan € 2.269, geldt deze saldomethode niet, waardoor dus dubbele belastingheffing optreedt. Dit acht de staatssecretaris niet wenselijk en op grond van de goedkeuring die is opgenomen in het nieuwe lijfrentebesluit, mag de belastingplichtige de verzekeraar of bank verzoeken om de te veel betaalde premie terug te storten. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo zal de belastingplichtige vooraf een verklaring van de belastingdienst moeten vragen. Bovendien geldt de goedkeuring uitsluitend voor betalingen die zijn gedaan in het kalenderjaar waarin het verzoek bij de belastingdienst is ingediend en de vijf hieraan voorafgaande jaren. In dat geval geldt dat de belastingplichtige wel maximaal gebruik moet maken van zijn of haar aftrekmogelijkheden. Tenslotte dient het teruggestorte bedrag alsnog tot het box 3-vermogen te worden gerekend.

Meer informatie

Heeft u in de afgelopen vijf jaar teveel lijfrentepremies betaald? Bekijk dan in overleg met uw belastingadviseur uw mogelijkheden om deze betalingen terug te vragen bij uw verzekeraar of bank of neem contact op met één van onze specialisten.