Artikel:

Mogelijk quotumheffing in 2018 voor sector overheid

03 juli 2017

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013) voor deze mensen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. De banenafspraak is een landelijke afspraak. De Wet banenafspraak en quotumheffing arbeidsbeperkten regelt een aantal belangrijke zaken die nodig zijn om de mensen uit de doelgroep op de banen te plaatsen en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd. Het tweede deel van de banenafspraak is dat als het aantal banen niet gehaald wordt, er een quotumheffing komt. Ook dat regelt deze wet.

Doelstelling

Alleen als werkgevers de aantallen banen van de banenafspraak in een jaar niet realiseren, kan er een quotumheffing komen. In het jaar voordat de quotumheffing gaat gelden, bepaalt het ministerie van SZW op basis van een formule dan het vereiste quotumpercentage. Dit percentage kan voor de sector overheid een ander percentage zijn dan voor de sector markt.

De quotumheffing geldt voor alle werkgevers met 25 werknemers of meer. Of een werkgever daaronder valt, stelt het UWV op de volgende manier vast. Het aantal van 25 werknemers wordt uitgedrukt in verloonde uren. Per jaar wordt hiervoor de grens van 40.575 uur aangehouden (1.623 uur per kalenderjaar (31,1 uur per week) per werknemer maal 25 werknemers). Aan de hand van de polisadministratie bepaalt het UWV achteraf of de werkgever dit aantal verloonde uren heeft verantwoord in de loonaangifte.

De opgave tot en met 2016 was dat de sector markt ten opzichte van de nulmeting (1 januari 2013) tot en met eind 2016 14.000 banen realiseert, voor de sector overheid is de opgave 6.500 banen. In totaal gaat het om 20.500 banen. De resultaten van de recente (twee-)meting banenafspraak laten zien dat de werkgevers eind 2016 in totaal 22.554 banen ten opzichte van de nulmeting hebben gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking.

Met dit resultaat is voldaan aan de doelstelling dat werkgevers eind 2016 in totaal 20.500 banen realiseren. Het gaat om 18.957 banen bij de sector markt en 3.597 banen bij de sector overheid. Het is plezierig dat werkgevers in de sector markt daarmee de doelstelling van 14.000 banen eind 2016 ruimschoots hebben gehaald. Het is teleurstellend te moeten constateren dat de werkgevers in de sector overheid de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet hebben gehaald.

Activeren quotumheffing

Op grond van de afspraken uit het Sociaal Akkoord en op grond van de bepalingen in de Wet banenafspraak, heeft het kabinet vanwege het resultaat van de sector overheid het traject ingezet om de quotumheffing voor de sector overheid voor het jaar 2018 (met bijbehorende heffing in 2019) te kunnen activeren. Onderdeel van dit traject is dat het kabinet zal overleggen met de gemeenten en de sociale partners. Het kabinet zal de uitkomsten van deze gesprekken bij de besluitvorming betrekken. Onderdeel van het traject voor het kunnen activeren van de quotumheffing is dat het kabinet een ministeriële regeling moet opstellen. Deze regeling wordt aan de beide Kamers toegestuurd. Deze regeling treedt niet eerder in werking dan vier weken nadat de Kamers de stukken hebben ontvangen. De regeling dient uiterlijk 1 oktober 2017 gepubliceerd te zijn om de betrokken uitvoeringsorganisaties UWV en Belastingdienst voldoende tijd te geven om zich op de quotumheffing voor te bereiden.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de specialisten van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing via telefoonnummer (070) 338 07 22 of stuur een e-mail