Artikel:

Mandatory disclosureregeling aangenomen door ECOFIN

15 maart 2018

Op 13 maart 2018 is de Mandatory disclosureregeling aangenomen door de Europese Raad Economische en Financiële zaken (ECOFIN). Deze regeling behoort tot het pakket internationale maatregelen om belastingontwijking tegen te gaan. Het betreft een aanpassing van de reeds bestaande Europese richtlijn voor automatische uitwisseling van informatie.

Wat houdt deze regeling in?

Deze regeling verplicht Nederland wetgeving in te voeren waardoor (onder andere) belastingadviseurs, accountants en advocaten fiscale gegevens moeten uit wisselen met de Belastingdienst over mogelijk ‘agressieve taxplanning’. Omdat het onmogelijk is om alle vormen van mogelijke agressieve taxplanning te specificeren, zijn bepaalde kenmerken (‘wezenskenmerken’) hiervan in de richtlijn gedefinieerd. Denk hierbij aan het gebruik maken van structuren die leiden tot dubbele aftrek door verschil in fiscale behandeling van rechtsvormen of financiering.

Tussenpersonen (waaronder dus ook belastingadviseurs) moeten een melding maken als zij beroepsmatig bij dergelijke adviezen betrokken zijn, of deze adviezen hebben ontwikkeld of hebben gepromoot. In de zeldzame gevallen waarin geen tussenpersoon is betrokken bij de agressieve taxplanning verschuift de meldplicht naar de belastingplichtige.

De verplichting geldt alleen voor grensoverschrijdende structuren, waarbij het niet van belang is of het een advies betreft met een lidstaat of een niet-lidstaat. De Belastingdienst zal de verkregen informatie via een beveiligd centraal punt verder uitwisselen met andere fiscale autoriteiten waarvoor deze van belang kan zijn. Het niet nakomen van de meldingsplicht kan leiden tot sancties.

De melding door de tussenpersoon aan de Belastingdienst moet voorafgaand aan de implementatie van de regeling plaatsvinden. Grof gezegd moet binnen 30 dagen nadat de regeling ter beschikking komt van de belastingplichtige worden gemeld. Op het ten onrechte nalaten van melding staan sancties die nationaal worden bepaald.

Wanneer gaan de maatregelen in?

De lidstaten moeten uiterlijk 31 december 2019 zorgen voor implementatie van deze aanpassing van de richtlijn in de nationale wetgeving. De meldplicht gaat gelden vanaf 1 juli 2020 en de eerste automatische uitwisseling met ander lidstaten zal plaatsvinden vóór 31 oktober 2020. De notificatieverplichting heeft echter een zekere terugwerkende kracht: alle adviezen waarvan de eerste stap voor implementatie is gezet in de periode nadat de richtlijn formeel van kracht is geworden en voor 1 juli 2020 moeten – indien deze voldoen aan de genoemde wezenskenmerken – ook worden gemeld. Naar verwachting zal de richtlijn op een nog onbekende datum in juni of juli 2018 formeel van kracht worden. Als de eerste implementatiestap voor die datum is genomen, valt het advies niet onder de notificatieverplichting.

Bron: richtlijn 2011/16/EU