Artikel:

Kwalificatie als 'verpleeghuis' leidt voor zorginstelling tot een lagere zuiveringsheffing

12 juli 2017

Voor het lozen van (afval)water door huishoudens en bedrijven worden zuiveringsheffingen in rekening gebracht op basis van de daartoe door de lagere overheden (gemeenten en/of waterschappen) vastgestelde verordeningen zuiveringsheffingen.  Dit zijn heffingen, gekoppeld aan de aard en hoeveelheid (afval)water dat periodiek wordt geloosd. Het gaat daarbij niet zozeer om de hoeveelheid geloosd (afval)water maar meer om de aard van het hetgeen wordt geloosd. Hoe groter het effect op de mate van verontreiniging van het oppervlaktewater, hoe hoger de heffing. Het is daarmee een typische kwaliteitsheffing.

Belastingheffing

De belasting wordt geheven van de gebruikers van huishoudens en bedrijfsruimten (of een onderdeel daarvan) van waaruit direct of indirect wordt geloosd. De hoogte van de heffing is afhankelijk van het type bedrijf en de daaraan gekoppelde afvalwater coëfficiënt. Die coëfficiënt is een afgeleide van de ingeschatte vervuilingsgraad van het water. De coëfficiënt is dan weer gekoppeld aan een tarief. Hoe hoger de coëfficiënt en de hoeveelheid (afval)water dat wordt afgevoerd, hoe hoger de belasting. Voor huishoudens is in de wet gekozen voor een vast bedrag.  De variatie is daar dus beperkt. De lijst met bedrijfscategorieën (type bedrijf) en bijbehorende coëfficiënten is terug te vinden in het ‘Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009’.  De verordeningen zuiveringsheffingen zijn mede op dat Besluit gebaseerd.

Het is voor de belastingplichtige dus relatief eenvoudig om na te gaan of zijn bedrijf juist is getypeerd en daarmee is ingedeeld in de juiste categorie. De tabel waarin die typeringen staan vermeld is immers openbaar (Besluit).

Desalniettemin ontstaat met zekere regelmaat discussie over de typering van een bedrijf. In dat verband willen wij u onderstaande uitspraak niet onthouden. De rechtbank Midden-Nederland werd recent om een oordeel gevraagd over de kwalificatie van een zorginstelling als zorg- of verpleeghuis (Rechtbank Midden-Nederland 4 april 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2718).

Overweging rechter

Het geschil was ontstaan als gevolg van het ontbreken van een definitie van het begrip verpleeghuis in de Waterschapswet en de daarop gebaseerde regelgeving. De rechter overwoog als volgt:

“Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat de zorginstelling van X aangemerkt kan worden als verpleeghuis als bedoeld in art. 122k Waterschapswet. De Waterschapswet en de daarop gebaseerde regelgeving geven geen omschrijving van het begrip verpleeghuis. Naar het oordeel van de rechtbank is de aard van de verzorging die wordt geboden beslissend voor de vraag of de instelling kan worden aangeduid als een verpleeghuis. De zorginstelling van X waar ouderen met zorgprofiel 5 tot en met 8 zijn opgenomen kan volgens de rechtbank worden aangemerkt als verpleeghuis als bedoeld in artikel 122k Waterschapswet. De rechtbank verklaart het beroep van X gegrond en vermindert de aanslagen.”

Deze uitspraak onderstreept weer eens het belang om zorgvuldig te blijven kijken naar aard en omvang van lokale heffingen, of het nu gaat om onroerende-zaakbelastingen, rioolrechten, bouwleges of zuiveringsheffingen. Voor de zuiveringsheffingen adviseren wij u om nog eens goed na te gaan om de indeling van uw bedrijf in de tabel juist is. Uiteraard is het ook goed om de rechtmatigheid van deze heffing ook op andere onderdelen te (laten) toetsen.

Meer informatie

Wilt u weten wat onze fiscalisten en taxateurs van Real Estate Valuation Services voor u kunnen betekenen? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met onze specialisten.