BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Invoering van het UBO register 2020: is uw onderneming er klaar voor?

02 augustus 2019

Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het zogenoemde “UBO-register”. Als gevolg van Europese regelgeving is Nederland verplicht om uiterlijk 10 januari 2020 een UBO-register in te voeren. Om aan de verplichting van het UBO-register te kunnen voldoen is afgelopen april het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ (hierna: “wetsvoorstel”) ingediend bij de Tweede Kamer.

Definitie: UBO

UBO staat voor ‘ultimate benificial owner’, in het Nederlands ‘uiteindelijk belanghebbende’ genoemd. Dit zijn – kort gezegd – de personen die uiteindelijk eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk daarbij aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een BV of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap. Het doel van het UBO register is o.a. witwassen van geld en terrorismefinanciering tegen te gaan. Door inzichtelijk te maken wie de UBO van een onderneming is, kunnen natuurlijke personen zich niet meer verschuilen achter juridische entiteiten.

UBO-informatie: welke gegevens worden openbaar toegankelijk en welke niet?

Over de UBO moeten allerlei gegevens worden opgenomen in het UBO-register dat bijgehouden gaat worden door de Kamer van Koophandel. Het Bureau economisch handhaving – onderdeel van de Belastingdienst - zal tot handhaving van lichte overtredingen overgaan. Bij zwaardere overtredingen zal het Openbaar Ministerie besluiten over strafrechtelijke afdoening. Een deel van de gegevens wordt openbaar, een deel wordt alleen toegankelijk voor bepaalde bevoegde instanties.

De gegevens die openbaar voor een ieder toegankelijk worden zijn:

 Naam  Geboortemaand
 Geboortejaar  Woonstaat
 Aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang

 Nationaliteit

De gegevens die afgeschermd worden maar wel toegankelijk zijn voor de bevoegde instanties:

 Geboortedag  Geboorteplaats
 Geboorteland  Adres
 Afschrift documenten waarmee aard en omvang van het economisch belang UBO wordt aangetoond  Buitenlands fiscaal identificatienummer (indien toegekend)
 Afschrift documenten op grond waarvan identiteit UBO is geverifieerd  Burgerservicenummer (indien toegekend)

Slechts in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld het geval dat er een onevenredig risico op kidnapping bestaat, kan een UBO verzoeken om openbare gegevens af te laten schermen. De mogelijkheden voor afscherming zijn echter heel beperkt.

Welke ondernemingen moeten zich inschrijven in het UBO-register

De rechtsvormen in onderstaand overzicht hebben in ieder geval een plicht om UBO-informatie te registreren in het UBO-register: 

 BV’s en NV’s (niet zijnde beursvennootschappen)  Europese Naamloze Vennootschappen  
 Europese economische samenwerkingsverbanden  Europese coöperatieve vennootschappen
 Coöperaties  Onderlinge waarborgmaatschappen
 Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid  Stichtingen
 Vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid die een onderneming drijven  Commanditaire vennootschappen
 Maatschappen  Rederijen
 Vennootschappen onder Firma’s  

Wat moet u als onderneming regelen

Het wetsvoorstel kent een bestuursrechtelijk én strafrechtelijk sanctieregime indien niet wordt voldaan aan de in het wetsvoorstel vervatte verplichtingen. Het is dus van belang dat elke onderneming én elke potentiële UBO nagaat óf er een registratieplicht bestaat en zo ja, ook daadwerkelijk binnen de gestelde termijn van 18 maanden na invoering van het wetsvoorstel tot inschrijving van de UBO-informatie overgaat.

Meer informatie

Heeft u vragen over het UBO-register of wenst u – na invoering van het wetsvoorstel – ondersteuning bij de inschrijving van UBO-informatie? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs.