Artikel:

Invoer-btw alleen aftrekbaar voor eigenaar goederen met juiste documenten

20 september 2021

In de praktijk komt het regelmatig voor dat met betrekking tot in te voeren goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van vervoerders, bewerkers en entrepothouders waarbij de goederen in eigendom blijven van buitenlandse klanten. Wanneer deze partijen de goederen op eigen naam invoeren en zij de invoer-btw verschuldigd worden, kunnen ze die invoer-btw niet zomaar in aftrek brengen. Eerder informeerden wij u over de zaak Weindel waarin het Hof van Justitie oordeelde dat een importeur die geen eigenaar van de goederen is, geen recht heeft op aftrek van invoer-btw. Onlangs oordeelde de Hoge Raad over de vraag of een entrepothouder recht had op aftrek van invoer-btw ter zake van een partij gestolen nikkel waarvan deze niet de eigenaar was. Deze zaak biedt naar onze mening aanleiding om aan de hand van dit praktijkvoorbeeld wederom stil te staan bij de btw-gevolgen van invoer wanneer de importeur niet de eigenaar van de goederen is. 

Oordeel Hoge Raad

Wanneer goederen worden gestolen die zich bevinden in een douane-entrepot ontstaat een douaneschuld. Naast invoerrechten moet dan ook invoer-btw worden betaald. De entrepothouder kreeg hiervoor een uitnodiging tot betaling van de douane en wilde de invoer-btw in aftrek brengen. De Hoge Raad oordeelt in overeenstemming met de zaak Weindel dat de invoer-btw niet in aftrek mag worden gebracht, tenzij de entrepothouder kan laten zien dat de kostprijs van de opgeslagen goederen die zijn gestolen is  opgenomen in de prijs die voor de opslagdiensten in rekening wordt gebracht. Dit acht de Hoge Raad niet voor de hand liggend, waardoor de entrepothouder geen recht heeft op aftrek van invoer-btw. Dat de entrepothouder de invoer-btw ter zake van de diefstal naderhand op niemand heeft kunnen verhalen en kosten heeft gemaakt voor een vervangende partij nikkel, maakt dit volgens de Hoge Raad niet anders. Het doek valt daarmee voor de entrepothouder.

Gevolgen voor de praktijk

Een importeur die geen eigenaar van de goederen is, heeft in principe geen recht op aftrek van btw. Uit de rechtspraak volgt dat dit onder meer kan gelden voor transporteurs, toll-manufacturers en entrepothouders die goederen importeren. Deze kunnen slechts btw-aftrek claimen voor zover de prijs van de (gestolen) goederen is inbegrepen in de prijs van de verrichte diensten zoals de in rekening gebrachte vervoers-, bewerkings- of  bewaarvergoeding. Deze uitspraak kan er in de praktijk toe leiden dat de invoer-btw voor deze ondernemers een kostenpost vormt. Het is dan ook van belang om uw logistieke processen goed in kaart te brengen en na te gaan wie er zorgt draagt voor de invoer. Wanneer u er als afnemer van de goederen voor kiest om de goederen in te laten voeren door een douane-expediteur, zal deze de invoer-btw voorschieten en met u verrekenen. De Hoge Raad geeft aan dat invoer-btw in aftrek kan worden gebracht door de eigenaar van de goederen indien deze beschikt over een document waaruit de invoer blijkt en waarin hij wordt aangeduid als degene voor wie de invoer is bestemd of als de importeur, en waarin het bedrag van de verschuldigde btw wordt vermeld of op grond waarvan dat bedrag kan worden berekend. Het is dus van belang om ervoor te zorgen dat aan deze voorwaarden is voldaan. U kan dan als eigenaar de invoer-btw in aftrek brengen waardoor de dienstverrichter niet wordt geconfronteerd met niet-aftrekbare btw. Als de eigenaar in het bezit is van een artikel 23-vergunning, wat doorgaans het geval is, wordt de btw verlegd naar zijn periodieke aangifte. Doordat de btw in dezelfde aangifte ook weer in aftrek kan worden gebracht, is per saldo geen btw verschuldigd. Gebruik van deze vergunning leidt niet alleen tot een andere moment van heffing en een cash-flow voordeel, de btw wordt ook verlegd naar een ondernemer die de btw wel in aftrek kan brengen. 

Meer informatie?

Als u vragen heeft of de gevolgen voor uw situatie wil beoordelen, neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij zijn u graag behulpzaam!