Artikel:

Internationale aandachtspunten bij gedeeltelijke afkoop pensioen en lijfrente

18 februari 2021

Vanaf 1 januari 2023 wordt het mogelijk om op uw pensioendatum 10% van uw ouderdomspensioen inééns uit te keren. Dit geldt ook voor lijfrenten. Deze wetswijziging is onderdeel van het Pensioenakkoord en op 12 januari 2021 goedgekeurd door de Eerste Kamer. De invoering van deze nationale wetgeving brengt vooral voor buitenlands belastingplichtigen met een pensioen- en/of lijfrenteaanspraak in Nederland de nodige aandachtspunten met zich mee. 

De regeling in grote lijnen

De nieuwe wetgeving geeft het recht aan iedere deelnemer aan een pensioenregeling om in één keer 10% van de waarde van het ouderdomspensioen op te nemen. De keuze hiervoor dient eenmalig op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen te worden gemaakt. Het netto afkoopbedrag mag vervolgens vrij worden besteed. Uiteraard dient wel belasting te worden betaald over deze afkoop (maar geen revisierente). 
Het afkoopbedrag kunt u bijvoorbeeld besteden aan het aflossen van uw hypotheek, het maken van een mooie reis of een schenking aan uw (klein)kinderen. 
De resterende levenslange pensioenuitkering zal, na gebruikmaking van de afkoopmogelijkheid, naar evenredigheid omlaag gaan. Deze nieuwe regelgeving geldt tevens voor pensioen in eigen beheer, lijfrenten en nettopensioen, echter, niet voor de mensen die hun pensioen en/of – lijfrente-uitkeringen al ontvangen. 

Conserverende aanslag

Als in het verleden sprake is geweest van emigratie naar het buitenland met een pensioen- of lijfrentepolis in Nederland, heeft u naar alle waarschijnlijkheid een zogenoemde conserverende aanslag van de Belastingdienst ontvangen. Voor deze conserverende aanslag krijgt u normaliter automatisch uitstel van betaling, mits de polis ‘regulier’ wordt afgewikkeld. Afkoop van een Nederlands pensioen- of een lijfrentepolis in het buitenland leidt tot invordering van de reeds opgelegde conserverende aanslag. Als gebruik wordt gemaakt van de afkoop ineens tot maximaal 10% wordt een conserverende aanslag echter niet ingevorderd. 

Uitwerking belastingverdragen

Tot slot is het erg belangrijk om als buitenlands belastingplichtige de uitwerking van het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende woonland  nadrukkelijk in acht nemen. In grensoverschrijdende situaties kan het voorkomen dat zowel de woonstaat als de bronstaat belasting willen heffen over een gedeeltelijke afkoop. Op dit punt is op dit moment nog veel onduidelijkheid. Bovendien zal in een grensoverschrijdende situatie een gedeeltelijke afkoop fiscaal gezien lang niet altijd aantrekkelijk zijn. Per situatie dient dus goed gekeken te worden naar de mogelijke fiscale gevolgen die kunnen ontstaan voor een buitenlands belastingplichtige bij een gedeeltelijke afkoop. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.