Artikel:

Hypotheekrenteaftrek na verlaten woning en echtscheiding

04 juni 2021

Eerder dit jaar heeft Hof Den Bosch een uitspraak gedaan die nog maar eens aantoont hoe lastig en vaak onduidelijk de fiscale eigenwoningregeling is, zeker in combinatie met een echtscheiding.

Casus

X was buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd met zijn ex-echtgenote. Zij woonden in een woning die geheel in eigendom was van de ex-echtgenote. Op de woning rustte een hypothecaire geldlening, waarvoor X en zijn ex-echtgenote beiden hoofdelijk aansprakelijk waren.

X heeft de woning op 1 juni 2013 verlaten en op 13 augustus 2013 een verzoek tot echtscheiding ingediend. Op 1 december 2013 heeft hij zich ook uitgeschreven van het adres, waardoor het fiscaal partnerschap eindigde. De ex-echtgenote woonde het hele jaar 2013 in de woning. Er is in 2013 niet gekozen voor het voljaarspartnerschap. X heeft in 2013 de volledige hypotheekrente betaald en de vraag is of hij recht heeft op eigenwoningrenteaftrek.

In de Wet is een scheidingsregeling opgenomen. Deze regelt dat een woning voor ten hoogste twee jaren na het tijdstip waarop de woning de belastingplichtige niet langer anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat, mede aangemerkt wordt als eigen woning. Wel moet de belastingplichtige aannemelijk maken dat gedurende die periode de woning zijn gewezen partner anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. De vraag is of belanghebbende onder deze scheidingsregeling valt omdat het partnerschap per 1 december 2013 is geëindigd en hij niet de eigenaar van de woning is. 

Kort en goed oordeelt het hof dat de tweejaarstermijn voor belanghebbende doorloopt in de maand december 2013, hoewel geen sprake meer is van fiscaal partnerschap en ondanks dat belanghebbende geen (mede) eigenaar is van de woning. De hypotheekrente is dus aftrekbaar (overigens in deze casus voor 50% als alimentatie, waar we hier nu even aan voorbij gaan).

Evaluatie

Het is de vraag of het oordeel van het Hof correct is. Betoogd kan worden dat het Hof de wettelijke regeling niet correct uitlegt. In die zin zou het goed zijn als de Hoge Raad hier duidelijkheid zou verschaffen.

Gevolgen voor u

Een echtscheiding heeft vele financiële en fiscale gevolgen en de eigenwoningregeling is uitermate complex. De onderhavige uitspraak toont dit nog maar eens aan. En toch is het goed om hier rekening mee te houden. Zeker ook in het kader van een echtscheiding. In onze praktijk zien wij vaak dat de onderlinge afspraken die worden gemaakt tussen de ex-echtgenoten onvoldoende duidelijk zijn. Dit kan later weer tot fiscale problemen leiden. Het is in uw belang om dit te voorkomen.

Meer informatie

De adviseurs van onze vakgroep Eigen Woning en adviseurs van onze vakgroep Echtscheiding helpen u graag verder. Voor vragen in dit kader kunt u contact opnemen met onze adviseurs.