Artikel:

Het STAP-budget is in aantocht

22 juli 2021

Het zit al een poos in de pijplijn, maar vanaf 2022 kunnen we dan toch echt gebruik gaan maken van de subsidieregeling STAP-budget (hierna: het STAP-budget). Het STAP-budget is een subsidieregeling voor de financiering van een scholingsactiviteit. Hierna lichten wij op hoofdlijnen deze nieuwe regeling toe.

Het STAP-budget

Het STAP-budget is bedoeld voor iedereen die 18 jaar of ouder is en een band met de Nederlandse arbeidsmarkt heeft. Degenen die hier aan voldoen kunnen het STAP-budget aanvragen voor de financiering van een scholingsactiviteit die hij of zij wil volgen. De scholingsactiviteiten die voor subsidiering in aanmerking komen, worden opgenomen in een scholingsregister. DUO is betrokken bij de ontwikkeling van dit scholingsregister en UWV zal de subsidieregeling uitvoeren. Het budget bedraagt maximaal € 1.000 per jaar en kan via het digitale STAP-portaal eenvoudig aangevraagd worden. Hoewel de uitvoeringssystemen voor subsidieregeling STAP-budget al eind 2021 gereed zullen zijn, is het in verband met een aantal grote systeemtesten niet mogelijk om het STAP-loket al vanaf 1 januari 2022 te openen. Gelet op vorenstaande zal de STAP-regeling daarom al wel per 1 januari 2022 in werking treden, maar zal het aanvraagloket pas per 1 maart 2022 opengesteld worden.

Per 1 maart 2022 zal er overigens in eerste instantie gestart worden met een basisvariant van het STAP-budget. Het plan is om verdere verbeteringen te reserveren voor de doorontwikkeling van de regeling. Voor drie onderwerpen is al bekend dat deze worden doorgeschoven naar de doorontwikkeling:

  • Subsidiering van EVC-trajecten (EVC: erkenning van eerder verworven competenties);
  • Meerjarige scholingsactiviteiten;
  • Mogelijke financiering via STAP van schoolkosten die niet via de opleider lopen.

Afschaffing aftrek scholingsuitgaven in aangifte inkomstenbelasting

Het STAP-budget zal de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting vervangen. De huidige fiscale aftrek voor scholingsuitgaven is een aftrekpost voor individuele (particuliere) belastingplichtigen die kan worden benut via de aangifte Inkomstenbelasting. Uit onderzoek blijkt dat op dit moment deze aftrekpost vooral wordt gebruikt door belastingplichtigen met hogere inkomens.

De vervanging van de fiscale aftrek door een subsidieregeling heeft een aantal voordelen. Om te beginnen zal vanwege de laagdrempeligheid het STAP-budget naar verwachting een betere ondersteuning kunnen bieden aan zowel praktisch als theoretisch opgeleiden. Daarnaast zal de subsidieregeling leiden tot een vermindering van administratieve lasten voor burgers. Tot slot zorgt een subsidieregeling ook voor een vereenvoudiging in de uitvoering voor de Belastingdienst.

Periode 1 januari 2022 tot 1 maart 2022

De fiscale aftrek in de inkomstenbelasting zal per 1 januari 2022 worden afgeschaft en het STAP-loket zal per 1 maart 2022 worden opengesteld. Er is dan echter een periode van twee maanden waarin mensen niet met behulp van het STAP-budget een opleiding kunnen starten en ook geen gebruik kunnen maken van de fiscale scholingsaftrek. Het beschikbare budget over heel 2022 blijft echter ongewijzigd waardoor er per saldo evenveel mensen van het STAP-budget gebruik kunnen maken als beoogd is. Daarnaast zijn er – naast financiering door de sector of werkgever – nog andere mogelijkheden voor burgers om met behulp van publieke financiering scholingsactiviteiten te volgen. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de regeling NL leert door.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het STAP-budget? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen BDO of één van onze loonheffingenspecialisten. Zij helpen u graag.