Artikel:

Factsheet richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

28 juni 2022

Het arbeidsrecht zal met ingang van 1 augustus 2022 veranderen door de implementatie van de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Werkgevers moeten hierdoor aan een uitgebreidere informatieplicht voldoen. Daarnaast ontstaan er nieuwe minimumrechten voor werknemers, zoals het recht om verplichte scholing kosteloos te ontvangen en mag een werkgever een werknemer niet zomaar meer verbieden om nevenwerkzaamheden te verrichten. In dit nieuwsbericht wordt stilgestaan bij de meest ingrijpende wijzigingen en kunt u een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen downloaden. 

Informatieplicht werkgever

De werkgever heeft nu al een informatieplicht ten aanzien van bijvoorbeeld de functie en het loon van de werknemer. Per 1 augustus 2022 moeten werkgevers ook verplicht schriftelijke informatie verstrekken over onder meer het recht op scholing (indien van toepassing), alle vormen van betaald verlof en bijzondere ontslagprocedures en -vereisten. Daarnaast moeten de arbeidstijden op voorhand duidelijk zijn voor de werknemer. Dit is met name van belang voor werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon, zoals oproepkrachten. Voor hen zullen referentiedagen en -uren moeten worden vastgesteld waarop ze kunnen worden verplicht te komen werken. Voor werkgevers is het van belang dat arbeidsovereenkomsten worden aangepast, zodat wordt voldaan aan de nieuwe informatieverplichtingen.

Verplichte scholing

Werknemers krijgen verder het recht om verplichte scholing op basis van de wet of een cao kosteloos te ontvangen. Dit geldt niet voor gereglementeerde beroepen op grond van de Beroepskwalificatierichtlijn (zoals bijvoorbeeld artsen en apothekers). De kosten van de verplichte scholing zijn niet beperkt tot de opleidingskosten zelf, maar strekt zich ook uit over noodzakelijke reiskosten en studiematerialen. Deze nieuwe wetgeving heeft gevolgen voor de huidige praktijk, waarin studiekosten bij uitdiensttreding vaak via een studiekostenbeding op de werknemer kunnen worden verhaald. 

Nevenwerkzaamheden

Met de nieuwe wetgeving wordt het toestaan van nevenwerkzaamheden van de werknemer bovendien het uitgangspunt, tenzij de werkgever een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. Een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer of het voorkomen van een belangenverstrengeling. Voor werkgevers is het van belang om nevenwerkzaamheden van werknemers aan dit nieuwe juridische kader te toetsen. 

Factsheet

Naast het voorgaande, zijn er meer wijzigingen als gevolg van de richtlijn. BDO Legal heeft een factsheet opgesteld met daarin een overzicht van alle wijzigingen met ingang van 1 augustus 2022 en de gevolgen die dit heeft voor de praktijk. De factsheet is ook in het Engels beschikbaar. Deze factsheet is relevant voor alle organisaties en ondernemingen met personeel. 

Tot slot

De nieuwe wetgeving zal voor veel werkgevers gevolgen hebben voor hun arbeidsvoorwaarden en -overeenkomsten. Nu de wijzigingen op 1 augustus 2022 directe werking zullen hebben, is het van belang dat werkgevers tijdig aanpassingen doorvoeren en voorbereid zijn op de nieuwe wet- en regelgeving. 

Heeft u een vraag over de Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden? Neem dan gerust contact op met één van de contactpersonen van BDO Legal via [email protected].

Factsheet