Artikel:

Eindelijk duidelijkheid over VPL-premie in WNT-bezoldiging

09 oktober 2018

Behoort de VPL-premie nu wel of niet tot de bezoldiging in de zin van de Wet normering topinkomens (WNT)? Woningcorporaties weten sinds kort waar ze aan toe zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) benadrukt namelijk dat de VPL-premie wel degelijk altijd tot de bezoldiging behoort. Een standpunt dat BDO altijd heeft aangehouden en onlangs herhaalde.

Aanleiding: reactie BZK op recent oordeel kantonrechter

Dit statement van BZK is een reactie op het recente oordeel van een kantonrechter bij het geschil tussen een topfunctionaris en een woningcorporatie; in het licht van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT- en prepensioenregelingen en introductie levensloopregeling (VPL). Die wet is in 2005 ingegaan om mensen te stimuleren tot de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken. Waarbij werknemers (volgens het overgangsrecht) worden gecompenseerd voor het verlies aan opgebouwde pensioenrechten; in de vorm van een overgangsregeling VUT/prepensioen, inkoop van voorwaardelijk pensioen of beide (bron: www.topinkomens.nl).

De topfunctionaris was van mening dat de afgedragen VPL-premie in zijn geval niet tot de WNT-bezoldiging moest worden gerekend. Een veelgehoord standpunt in de praktijk, maar nu ook in de rechtszaal. De kantonrechter stelde de topfunctionaris in het gelijk. Een uitspraak die onder woningcorporaties veel stof deed opwaaien.

Wat was het effect van die uitspraak?

De kantonrechter oordeelde (op 13 augustus 2018) dat de werkgeverspremie voor het overgangsrecht van de VPL alleen ‘onder omstandigheden tot de bezoldiging moet worden gerekend’. Met andere woorden: wanneer een topfunctionaris daadwerkelijk aanspraak maakt op het overgangsrecht. Volgens de kantonrechter blijkt een ander standpunt niet duidelijk uit de wetsgeschiedenis. Voor woningcorporaties was vervolgens de grote vraag welk effect dit oordeel in de praktijk ging sorteren. Een maand na deze uitspraak maakte BZK aan alle onduidelijkheid een einde door het ingenomen standpunt duidelijk te communiceren in dit nieuwsbericht.

Welke duidelijkheid hebben woningcorporaties nu?

De uitspraak van de kantonrechter leidt niet tot een wijzing. De VPL-premie blijft wel degelijk tot de bezoldiging behoren. In de (toelichting op de) Uitvoeringsregeling WNT noemt BZK de VPL-premie expliciet als pensioenpremie die meetelt voor de WNT. BZK benadrukt dat zij consequent het standpunt heeft ingenomen en verkondigd dat de VPL-premie altijd bezoldiging is in de zin van de WNT.

Het ministerie neemt zich voor dit standpunt te verduidelijken in de Uitvoeringsregeling WNT en in het accountantsprotocol WNT. Deze wijziging is in voorbereiding en gaat naar verwachting in per 1 januari 2019, met terugwerkende kracht. Een wake-up call voor met name woningcorporaties die zijn afgeweken van het standpunt van BZK.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met het WNT-team. De juristen van BDO Legal zijn bereikbaar of bel 030 - 284 99 60.