BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Dividendbelasting blijft bestaan

16 oktober 2018

Op Prinsjesdag 2018 is voorgesteld de dividendbelasting af te schaffen. Dit heeft geleid tot veel kritiek. Dit heeft het kabinet doen besluiten de dividendbelasting toch niet af te schaffen. Het hiermee vrijkomende budget van ongeveer € 1,9 mrd wordt volledig ingezet voor de zogenoemde versterking van het vestigingsklimaat.

De volgende maatregelen worden voorgesteld:

1. Hoge tarief vennootschapsbelasting verlaagd

Het hoge tarief vennootschapsbelasting (nu 25%) wordt per 2021 20,5%. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was een percentage van 21 opgenomen. In 2019 blijft dit tarief 25%, waar aanvankelijk was voorzien in een verlaging naar 24,3%;

2. Lage tarief vennootschapsbelasting verlaagd

Het lage tarief vennootschapsbelasting wordt (stapsgewijs) verlaagd naar 15% per 2021. In het Belastingplan was een percentage van 16% opgenomen;

Deze aanpassingen resulteren in het volgende (hierbij houden we een slag om de arm, daar de brief niet helemaal helder is over de stapsgewijze tariefsverlagingen):

2019
Bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van meer dan Maar niet meer dan Bedraagt het vennootschapsbelastingpercentage
- €200.000 19%
€200.000   25%

 

2020
Bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van meer dan Maar niet meer dan Bedraagt het vennootschapsbelastingpercentage
- €200.000 17,5%
€200.000   23,9%

 

2021
Bij een belastbaar bedrag of een belastbaar Nederlands bedrag van meer dan Maar niet meer dan Bedraagt het vennootschapsbelastingpercentage
- €200.000 15%
€200.000   20,5%


3. Overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Momenteel mogen gebouwen in eigen gebruik niet verder worden afgeschreven dan tot 50% van de WOZ-waarde. Voor overige gebouwen (beleggingsvastgoed) geldt dat niet verder mag worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde. In het Belastingplan 2019 is voorgesteld om vanaf 1 januari 2019 deze afschrijvingsbeperking op gebouwen in de vennootschapsbelasting voor alle gebouwen gelijk te trekken. Voor gebouwen in eigen gebruik geldt vanaf 2019 in de vennootschapsbelasting dus ook dat zij niet verder mogen worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde.
Het kabinet gaat nu overgangsrecht introduceren om deze maatregel te verzachten voor de afschrijvingsmogelijkheden voor gebouwen in eigen gebruik die recent in gebruik zijn genomen. Als het gebouw vóór 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en op dat gebouw nog geen drie jaar is afgeschreven, mag de belastingplichtige alsnog deze drie jaar volgens het oude regime (dus tot 50% van de WOZ-waarde) blijven afschrijven. Het maakt daarbij niet uit als men dan onder 100% van de WOZ-waarde komt; 

4. Beperking terugwerkende kracht spoedreparatie fiscale eenheid

De maatregelen uit het Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid hebben terugwerkende kracht tot 25 oktober 2017, 11.00 uur. Deze terugwerkende kracht wordt nu beperkt tot 1 januari 2018. Dit heeft tot gevolg dat in veel situaties de aangifte Vpb 2017 eenvoudiger kan worden opgesteld.;

5. Overgangsrecht 30%-regeling ingevoerd

In het Belastingplan 2019 is voorgesteld om de maximale looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland per 1 januari 2019 met drie jaar te verkorten van maximaal acht naar maximaal vijf jaar. Dit gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. Voor bestaande gevallen zou geen overgangsrecht worden ingevoerd. Nu stelt het kabinet voor om toch overgangsrecht in te voeren voor de groep waarvoor de regeling als gevolg van de gewijzigde wetgeving in 2019 of 2020 zou eindigen.;

6. Verhoging S&O-afdrachtvermindering

De S&O-afdrachtvermindering wordt verhoogd. Het kabinet stelt voor om het percentage van de tweede schijf van de S&O afdrachtvermindering in 2020 te verhogen van 14% naar 16%. Innovatieve ondernemers krijgen hierdoor een hogere vermindering van de af te dragen loonbelasting.;

7. Verzachting rekening-courantmaatregel

In de aanbiedingsbrief van het Belastingplan 2019 is de zogenoemde rekening-courantmaatregel aangekondigd. Deze moet in 2022 ingaan. De voorgestelde maatregel houdt kortgezegd het volgende in: als de totale som van schulden van de DGA aan zijn eigen vennootschap meer bedraagt dan € 500.000 wordt het meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in box 2 in aanmerking genomen. In plaats van alleen een overgangsmaatregel voor bestaande eigenwoningschulden van de DGA aan zijn eigen vennootschap stelt het kabinet nu voor om ook nieuwe eigenwoningschulden uit te zonderen van de rekening-courantmaatregel. Naast de eigenwoningschulden zal een drempel van € 500.000 gezamenlijk gelden voor de DGA en zijn partner;

8. Vervallen maatregel fiscale beleggingsinstellingen

In het Belastingplan 2019 is opgenomen dat fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) niet meer direct mogen beleggen in Nederlands vastgoed. Omdat de dividendbelasting niet wordt afgeschaft, vervalt de directe aanleiding voor deze maatregel. Het kabinet ziet dus af van de voorgestelde aanpassing van het fbi-regime.

Wordt dividendbelasting gewijzigd?

De dividendbelasting wordt dus niet afgeschaft. Onduidelijk is of de dividendbelasting wel zal worden gewijzigd. Het kabinet heeft immers voorgesteld om vanaf 2021 een ‘conditionele bronbelasting’ te gaan heffen op interest en royalty’s. Dit voorstel wordt gehandhaafd. Het kabinet gaat nu onderzoeken hoe de dividendbelasting zich verhoudt tot die bronbelasting. Mogelijk moet hierdoor nog het een en ander worden gewijzigd. Daarnaast is ook nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor het AB-tarief van dit gewijzigde voorstel.

Meer informatie

Voor meer informatie over de dividendbelasting kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten