Artikel:

Digitalisering door de CSRD

22 november 2022

Gebruikers van duurzaamheidsinformatie verwachten in toenemende mate dat deze informatie digitaal vindbaar, vergelijkbaar en machinaal leesbaar is. Digitalisering schept mogelijkheden om informatie efficiënter te benutten en biedt potentie voor aanzienlijke kostenbesparingen voor gebruikers van informatie.

Met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) komt hier verdere verandering in. Ondernemingen worden verplicht om hun bestuursverslag op te stellen in XHTML-format[*] en gebruik te maken van het ‘digital tagging’ principe.

Een nieuwe term: de digitale taxonomie

De EU heeft in de CSRD opgenomen dat een digitale taxonomie voor duurzaamheidsrapportage nodig is om ervoor te zorgen dat de gerapporteerde (niet-financiële) informatie wordt gelabeld (‘getagd’) in overeenstemming met de rapportagestandaarden. Deze eis in de richtlijn komt voort uit Europese strategie om Europa verder te digitaliseren. Het doel is één Europees toegangspunt voor openbare bedrijfsinformatie om te voldoen aan de groeiende behoefte aan gestructureerde gegevens. Dit bevordert de vindbaarheid en bruikbaarheid van de gerapporteerde informatie.

Digitalisering maakt het ook mogelijk gegevens op het niveau van de EU en de lidstaten te centraliseren in een open en toegankelijk formaat dat het lezen vergemakkelijkt en het vergelijken van gegevens mogelijk maakt. Hierdoor wordt daarnaast ook de transparantie vergroot.

Digitale tagging bestaat al in de ESEF rapportage

ESEF (European Single Electronic Format) is al een verplicht digitaal format voor jaarrekeningen. Beursgenoteerde ondernemingen die aandelen uitgeven en onder de transparantierichtlijn vallen, moeten ESEF gebruiken voor het beschikbaar stellen van de jaarlijkse financiële verslaggeving aan de AFM en andere geïnteresseerden. ESEF geldt voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2020, en in eerste instantie alleen voor de primaire financiële overzichten zoals de balans en winst- en verliesrekening. Vanaf 2022 moeten de volledige (tekstuele) toelichtingen bij de jaarrekening worden getagd, naast de belangrijkste jaarrekeningoverzichten, wat een nieuwe uitdaging is voor opstellers en accountantskantoren.

Dezelfde principes van digital tagging in ESEF zullen waarschijnlijk relevant worden voor de CSRD. Een ESEF-rapportage vereist een taxonomie. Dit is een hiërarchische structuur die wordt gebruikt om (financiële) informatie te classificeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het block-tagging principe, waarmee digitale documenten en informatie van labels kunnen worden voorzien.

ESEF brengt onder andere de volgende voordelen met zich mee:

  • Omdat rapporten in een standaard format opgesteld moeten worden (XHTML), kunnen deze geopend worden in standaard webbrowsers. Hierdoor zijn de verslagen voor iedereen leesbaar en bruikbaar, wat perfect aansluit op de doelstelling met betrekking tot transparantie op het gebied van ESG;
  • Bepaalde statements in het jaarverslag worden voorzien van een label met zogenaamde tags op basis van eXtensible Business Reporting Language (XBRL). De tags maken de gelabelde informatie gestructureerd en machinaal leesbaar. Dit maakt het verslag gemakkelijker te scannen en te organiseren door zowel mens als machine, waardoor informatie uit verschillende verslagen eenvoudig te vergelijken is.

Bereid je voor op de impact van CSRD digital tagging op het rapportageproces

ESEF gaat dus ook van toepassing zijn voor de CSRD. Dit kan flinke gevolgen hebben voor het rapportageproces van bedrijven en mogelijk leiden tot extra werkzaamheden en kosten indien dit niet tijdig wordt verankerd in het rapportageproces. Waar het eindrapport voorheen vaak een pdf was, moet alles na invoering van de CSRD ook in een ander formaat worden voorbereid; bijvoorbeeld het iXBRL document voor de indiener en eventueel XHTML voor de website. Daarom moeten bedrijven goed nadenken over de impact van de vereisten, zoals:

  • XBRL bij jaarrekeningen heeft geleerd dat deze meer gestandaardiseerd moesten worden. Hierdoor moet beter nagedacht worden over waar specifieke informatie wordt opgenomen om te voorkomen dat deze wegvalt of op een onlogische plaats zichtbaar is.
  • XBRL verlengt het rapportageproces met de digitale tagging. Hiervoor moet tijd worden ingeruimd bij zowel de onderneming als bij de controlerend accountant.
  • Voor het creëren van XBRL-bestanden is specifieke software benodigd. Het is aan te raden om contact op te nemen met de leverancier van uw financiële software over de CSRD-(on)mogelijkheden die zij bieden.

Meer informatie

Heeft u vragen over XBRL, de CSRD of ESG rapportage? Of wenst u ondersteuning bij het (digitaal) rapporten van niet-financiële informatie van uw onderneming? Neem gerust contact op met een van onze specialisten.

* het format als bedoeld in artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/815