Artikel:

Definitief akkoord horeca-cao

12 december 2017

Na een cao-loze periode van bijna vier jaar, hebben werkgeversorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en vakbond CNV Vakmensen een definitief akkoord bereikt over een nieuwe horeca-cao. De nieuwe cao gaat per 1 januari 2018 in en heeft een looptijd van twee jaar.

Inhoud nieuwe cao

Wat is er geregeld in de nieuwe horeca-cao?

De definitieve inhoud van de cao is op dit moment nog niet bekend, maar KHN en CNV Vakmensen hebben hieromtrent reeds het een en ander gemeld. Hieronder wordt op hoofdlijnen stilgestaan bij de (vermoedelijke) inhoud van de nieuwe cao.

Arbeidsvoorwaardenreglement KHN

De basis voor de nieuwe horeca-cao is het reeds bestaande Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) van KHN. Dit AVR werd, bij gebreke van een cao, door veel leden van de KHN de afgelopen jaren toegepast op hun personeel. In het AVR is onder andere het volgende bepaald:

  • Fulltime arbeidsduur: 38 uur;
  • Vakantiedagen: 25 dagen bij een fulltime arbeidsduur;
  • Loondoorbetaling bij ziekte: 95% van het maandloon gedurende de eerste 52 weken, 75% van het maandloon gedurende de daaropvolgende 52 weken;
  • Overwerkcompensatie: voor elk overwerkuur één uur doorbetaalde vrije tijd (‘tijd voor tijd’) óf uitbetaling van 100% uurloon voor elk overwerk uur. Er wordt dus geen aanvullende toeslag voor overwerk toegekend. Indien tijd voor tijd binnen zes maanden na vaststelling van overwerk niet mogelijk is, dient het overwerk alsnog tegen 100% uurloon uitbetaald te worden;
  • Feestdagencompensatie: voor elk uur werken op de feestdag één uur vervangende doorbetaalde vrije tijd (‘tijd voor tijd’). Indien tijd voor tijd binnen zes maanden na de betrokken feestdag niet mogelijk is, dient er een toeslag van 50% op het uurloon te worden betaald. Deze compensatie geldt echter alleen voor de werknemers die kunnen worden aangemerkt als vakkrachten (werknemer die minimaal 18 jaar is en die minimaal 1976 uren in zijn functie bij de werkgever heeft gewerkt).

Lonen

In de nieuwe cao wordt een loonsverhoging van 1% in juli 2018 en 1% in juli 2019 opgenomen. Daarnaast wordt er ook een inflatiecorrectie (1,3%) toegepast. Werkgevers die op dit moment geen lid zijn van KHN krijgen tot 1 april 2018 de tijd om hun lonen aan te passen aan deze loonsverhoging. Daarnaast gaat uit de nieuwe cao volgen welk uurloon van toepassing is voor uitzend- en payrollwerknemers.

Tijdelijke werknemers

De cao beoogt verder maatwerk te bieden bij seizoens- en invalwerk. Zo wordt in de cao onder andere bepaald dat in het kader van de ketenregeling voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor een seizoenskracht een onderbreking van drie maanden als tussenpoos zal gelden, in plaats van de wettelijk bepaalde zes maanden. Seizoenskrachten kunnen daardoor flexibeler worden ingezet. Daarnaast krijgen invalskrachten op basis van de cao de mogelijkheid om in bepaalde situaties last minute oproepen te weigeren.

Gevolgen nieuwe cao

Het van toepassing zijn van de nieuwe cao zal (grote) wijzigingen met zich brengen wat betreft de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de horeca en hun contracten. De afgelopen vier jaar was er immers geen sprake van een cao waar rekening mee moest worden gehouden bij het vaststellen van contracten en arbeidsvoorwaarden. Zodra de cao van toepassing wordt, zijn de leden van de KHN verplicht de cao toe te passen op hun werknemers. Indien de cao algemeen verbindend wordt verklaard, hetgeen op dit moment is beoogd, is zelfs iedere werkgever in de horeca (dus ook de horeca ondernemers die geen lid zijn van de KHN) gehouden de cao te volgen. Om die reden is het noodzakelijk de huidige arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden te inventariseren, om te kunnen bezien of deze in lijn zijn met hetgeen is bepaald in de cao. BDO Legal is u hierbij graag van dienst.

Meer weten?

Heeft u vragen over de nieuwe cao, of andere arbeidsrechtelijke vragen? De arbeidsjuristen van BDO Legal helpen u hier graag bij. Neem contact op per e-mail of bel (070) 338 08 30 (Rijswijk) / (073) 640 57 99 (Den Bosch) / (030) 284 99 60 (Utrecht).