Artikel:

De WTZa; er gaat het nodige veranderen voor zorgaanbieders

12 november 2020

Recent zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) en de Aanpassingswet wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet WTZa) aangenomen. Doelstelling hiervan is aanscherping van kwaliteitseisen voor zorginstellingen en vergroting van het bewustzijn/verantwoordelijkheid hiervoor binnen de zorginstelling. Daarnaast zijn er verschillende conceptregelingen gepubliceerd die de aangenomen wetten verder uitwerken.

Meldplicht zorgaanbieders en toelatingsvergunning

In beginsel krijgen alle nieuwe en bestaande zorgaanbieders – ook de onderaannemers en solisten – en jeugdhulpverleners een meldplicht. De bedoeling hiervan is dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zicht krijgt op alle formele en feitelijke zorgverleners.

Bovendien komt er een vergunningsplicht voor:

  1. nieuwe zorgaanbieders voor medisch specialistische zorg (verzekerde en onverzekerde zorg);
  2. nieuwe zorgaanbieders - ook de eerstelijnszorg - met méér dan 10 zorgverleners;

Een vergunning kan alleen op aanvraag worden verkregen. Om deze te verkrijgen moeten de statuten van de zorgaanbieder in overeenstemming zijn gebracht met de eisen van de WTZa.

De WTZi-toelatingen van bestaande zorgaanbieders worden automatisch omgezet in een vergunning. Deze aanbieders krijgen 2 jaar de tijd om hun statuten in overeenstemming te brengen met de WTZa. Zorgaanbieders die van rechtswege zijn toegelaten moeten wel een vergunning aanvragen.

Interne toezichthouder

De meeste vergunningsplichtige zorgaanbieders zullen straks een intern toezichthoudend orgaan moeten hebben. Hiervoor zullen regels gaan gelden met het oog op de onafhankelijke taakvervulling, de samenstelling en de informatievoorziening.

Bij een groep van zorginstellingen zal het toezichthoudende orgaan ook toezicht  moeten houden op de algemene zaken binnen de gehele groep.

Verder is wettelijk vastgelegd dat het toezichthoudende orgaan zich zal moeten richten op het belang van de instelling, het te behartigen maatschappelijk belang en het belang van de betrokken belanghebbenden (patiënten, cliënten, etc.).

Eisen aan bedrijfsvoering, financiële transparantie en accountantscontrole voor alle zorginstellingen

Alle zorginstellingen – ook de kleine en de onderaannemers – moeten straks aan wettelijke eisen voor de bedrijfsvoering en de financiële jaarverantwoording gaan voldoen. Zij zullen ook allemaal hun jaarrekening moeten gaan publiceren. Zeer opmerkelijk is verder dat - zoals het er nu naar uitziet - alle zorginstellingen controleplichtig gaan worden. Als deze wijziging daadwerkelijk doorgevoerd wordt, zullen er straks méér dan 12.000 extra controleplichtige zorginstellingen bij komen. Deze wijziging roept inmiddels de nodige vragen en discussie in de praktijk op vanwege de enorme lastenverzwaring die hiermee gemoeid is.

Inwerkingtreding

Het was de bedoeling dat de nieuwe regels per 1 juli 2021 in werking zouden treden. Vorige week heeft de minister voor medische zorg aangegeven dat de inwerkingtreding wordt verschoven naar 1 januari 2022 omdat de implementatie en voorbereiding meer tijd kost.

Gevolgen voor zorginstellingen

Het is voor iedere zorginstelling raadzaam de impact van de nieuwe regels  en governancestructuur in kaart te brengen. Net als hetgeen u moet regelen. Tegelijkertijd kan dit ook een aanleiding zijn om de organisatie- en vennootschapsrechtelijke structuur te heroverwegen.

Meer informatie
Heeft u vragen over de nieuwe WTZa en wat dit voor uw instelling betekent? Neem dan gerust contact op met de zorgjuristen van BDO Legal.