Artikel:

De subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’

25 maart 2021

Het coronavirus zet de zorgsector onder grote druk. Om de zorg te ontlasten is de subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’ in het leven geroepen. Het kabinet stelt € 80 miljoen beschikbaar om de werkdruk van zorgprofessionals te verminderen en mensen die momenteel geen werk hebben of niet naar hun werk kunnen tóch tijdelijk aan de slag te helpen. Zorginstellingen kunnen tot en met 31 maart 2021 17:00 uur een subsidieaanvraag indienen. In deze bijdrage lichten wij nader toe welke voorwaarden worden gesteld aan deze aanvragen.

Coronabanen

De zorgsector heeft niet alleen te maken met het uitvallen van personeel, ook zijn er door de coronabeperkingen en -regels taken bijgekomen, waarvoor geen of onvoldoende personeel beschikbaar is. Het gaat dan vaak om taken waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verzwaring kunnen betekenen in de werkdruk. Voor dit soort werkzaamheden zijn snel extra handen nodig en kunnen coronabanen een oplossing bieden.

Coronabanen zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die als voornaamste doel hebben om op korte termijn verlichting te bieden in cruciale, overbelaste sectoren. De zorgsector kent de volgende coronabanen:

 • Gastvrouw/gastheer
 • Zorg-assistent/zorgbuddy
 • ADL-ondersteuner
 • Welzijns-assistent
 • Ondersteuner zorgmedewerker
 • Ondersteuner veiligheid

Subsidievoorwaarden

Om als zorginstelling in aanmerking te komen voor de subsidie voor het invullen van deze coronabanen, dient aan de volgende drie voorwaarden te worden voldaan:

 • De compensatie bedraagt maximaal 120% van het wettelijk minimumloon. Het uitbetaalde loon ligt tevens op dit niveau;
 • Zorginstellingen ontvangen daarnaast een opslag van maximaal 20% om de nieuwe werknemers te begeleiden. Ook de extra werkgeverslasten worden gecompenseerd (ORT, eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten);
 • Het gaat om tijdelijke functies van minimaal twee en maximaal zes maanden die lopen tot en met 30 juni 2021. Indien de nieuwe werknemer een erkend opleidingstraject op niveau 3 volgt, waarbij deze een mbo-certificaat behaalt, kan de subsidiabele periode worden verlengd tot en met 31 augustus 2021;
 • De functie is op of na 1 januari 2021 opengesteld.

Subsidieaanvraag

De regeling wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Subsidieaanvragen kunnen elektronisch worden ingediend. Het aanvraagformulier is beschikbaar gesteld op www.dus-i.nl.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, dient de zorgaanbieder onder andere de volgende gegevens aan te leveren:

 • Het aantal werknemers per coronabaan, inclusief de kosten;
 • Het gemiddeld aantal werkuren per werknemer per week overeenkomstig het contract;
 • De periode waarin de werknemer werkzaamheden verricht bij de zorgaanbieder;
 • Een verklaring waarin de zorgaanbieder verklaart dat wordt voldaan aan de gestelde subsidievoorwaarden en de coronabanen niet reeds via andere bronnen gefinancierd worden.

Zorgaanbieders die een subsidie hebben ontvangen van ten minste € 25.000 moeten na afloop van het kalenderjaar 2021 een aanvraag doen voor de subsidievaststelling. Hieruit moet blijken dat er voldaan is aan de voorwaarden en verplichtingen die verbonden zijn aan de verleende subsidie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’? Neem dan contact op met één van onze loonheffingenspecialisten. Zij helpen u graag. Meer informatie over de financiële gevolgen van de coronacrisis? Bekijk onze webpagina.