Artikel:

De proefperiode in het arbeidsrecht

15 juli 2019

Een sollicitatieprocedure brengt vaak spanning met zich mee. Sollicitanten proberen zich zo goed mogelijk te presenteren en werkgevers proberen door de presentatie heen te prikken om de werkelijke toegevoegde waarde van een sollicitant te achterhalen. Een sollicitatiegesprek van 30 tot 60 minuten geeft echter niet altijd voldoende inzicht in de vaardigheden en persoonlijke eigenschappen van een sollicitant. Daarom hebben werkgevers er veelal belang bij om eerst de proef op de som te nemen.

De proeftijd

Het arbeidsrecht voorziet in deze behoefte door de wettelijke regeling van de proeftijd. Kort samengevat is het toegestaan om een proeftijd van maximaal 1 maand overeen te komen bij een arbeidsovereenkomst die langer duurt dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar of een arbeidsovereenkomst waarbij de einddatum niet op een kalenderdag is gesteld (bijvoorbeeld bij een dienstverband op projectbasis). In het geval van een arbeidsovereenkomst die 2 jaar of langer duurt is een proeftijd van maximaal 2 maanden mogelijk. De proeftijd moet schriftelijk worden vastgelegd en dient voor beide partijen gelijk te zijn. Alleen bij cao kan op enkele punten van deze regelgeving worden afgeweken.

Een proeftijd behoort niet tot de mogelijkheden wanneer er sprake is van opvolgend werkgeverschap (de situatie dat een werknemer juridisch gezien voor een andere werkgever gaat werken maar in de praktijk min of meer hetzelfde werk blijft doen). Gedurende de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door beide partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd zonder dat een (goede) reden vereist is. De reden mag echter nooit discriminatoir zijn.

De proefperiode

Een proeftijd heeft voor een werkgever ook een aantal nadelen. Zo is een proeftijd alleen mogelijk wanneer een werknemer in dienst is. Dit betekent dat de werknemer recht heeft op loon. Ook zal een werkgever worden geconfronteerd met administratieve verplichtingen. Steeds vaker proberen werkgevers daarom een proefperiode af te spreken: een korte periode waarin de sollicitant onbetaald komt meedraaien. De vraag doet zich voor of een dergelijke proefperiode eigenlijk wel verstandig is.

Dit is doorgaans niet het geval. Het is namelijk niet noodzakelijk dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. Er is al sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer er gedurende zekere tijd arbeid wordt verricht, er sprake is van een gezagsverhouding en er loon wordt uitbetaald. Volgens vaste rechtspraak moet het begrip loon bovendien ruim worden uitgelegd. Ook een onkostenvergoeding of een betaling in natura (zoals een verzorgde lunch) kunnen onder omstandigheden als loon worden aangemerkt.

Zo oordeelde de rechtbank Rotterdam in mei 2019 dat een proefperiode met ‘vrijwilligersvergoeding’ in werkelijkheid reeds een arbeidsovereenkomst was. Wanneer de duur van een arbeidsovereenkomst niet vast staat is er in beginsel zelfs sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In de hiervoor genoemde zaak kwam de werkgever echter goed weg. De rechter kon op basis van de stukken vaststellen dat de proefperiode niet langer zou duren dan een maand.

Conclusie

Een proefperiode kent de nodige risico’s en kan verstrekkende gevolgen hebben. Het advies is daarom geen gebruik te maken van deze constructie en te kiezen voor een alternatief. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een arbeidsovereenkomst voor de duur van één of enkele dagen of de tijdelijke inhuur via een payroll- of uitzendbureau. Zo kunt u als werkgever toch nog controleren of een werknemer wel uit het goede hout gesneden is.

Heeft u vragen over de proeftijd, een proefperiode of alternatieve constructies? Neem dan gerust contact op met één van onze contactpersonen binnen BDO Legal.