Artikel:

Controleprotocol WNT Boekjaar 2018 is bekend

06 november 2018

Het Controleprotocol WNT Boekjaar 2018 is recent gepubliceerd met daarin de wijze beschreven waarop de accountant de naleving van de WNT dient te controleren.

Valt u als instelling onder de Wet Normering Topinkomens dan is kennisnemen van het Controleprotocol WNT relevant. Voor u hebben we de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het controlejaar 2017 op een rijtje gezet:

  1. De naleving van de anticumulatiebepaling hoeft niet door de accountant te worden gecontroleerd. De anticumulatie wil zeggen dat meerdere dienstverbanden van een topfunctionaris bij meerdere WNT-instellingen het toepasselijke WNT-maximum niet mogen overschrijden. Reden om de accountant dit niet te laten controleren is dat de accountant niet de mogelijkheid heeft om deze controle deugdelijk te kunnen uitvoeren.
    Let wel: de WNT-toezichthouder kan hier wel onderzoek naar doen en derhalve handhavend optreden. Voor de WNT-instelling zelf is het dus wel van belang om op de hoogte te zijn van eventuele andere dienstverbanden van haar topfunctionarissen bij een andere WNT-instelling.
  2. Bij de herziening van het controleprotocol WNT in 2017 was geen passage opgenomen over de werkzaamheden die de accountant dient te verrichten indien bij een WNT-instelling sprake is van een gelieerde instelling. Een dergelijke passage is alsnog in het controleprotocol WNT 2018 opgenomen.
  3. Door invoering van de Evaluatiewet WNT 2017 is het begrip “gewezen topfunctionaris” komen te vervallen. Deze bepalingen zijn dan ook uit het controleprotocol verdwenen.
  4. Er is beschreven welke aanvullende werkzaamheden de accountant moet verrichten als een topfunctionaris andere werkzaamheden verricht of een ander dienstverband heeft bij dezelfde instelling als waar hij topfunctionaris is.
  5. In de Evaluatiewet WNT 2017 is bepaald dat over onverschuldigde betalingen rente wordt berekend. Dit is nu ook opgenomen in het controleprotocol zodat de accountant dit dient te controleren.

Het Controleprotocol 2017 heeft al gezorgd voor de nodige wijzigingen van de uitvoering van de werkzaamheden van de accountant. De wijzigingen in het Controleprotocol 2018 vloeien voort uit de Evaluatiewet WNT en uit de ervaringen, opgedaan bij de controle 2017.

Naast deze inhoudelijke wijzigingen is het ook de bedoeling geweest om de regeldruk nog weer wat te verminderen.

Meer informatie

Mocht het bovenstaande nog leiden tot vragen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de WNT-specialisten van BDO.