Artikel:

Controleer de premiebeschikking Werkhervattingskas 2018 goed

21 december 2017

Middelgrote en grote werkgevers hebben onlangs de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2018 ontvangen. In deze beschikking staan de percentages voor de gedifferentieerde premies Whk, bestaande uit een ZW- en WGA-premiecomponent, die de werkgever nodig heeft bij de aangiften Loonheffingen 2018. Deze beschikking is gebaseerd op de Ziektewet en WGA-uitkeringen van (ex) werknemers in het jaar 2016, die volgens een bepaalde berekeningssystematiek aan de werkgever worden toegerekend. Het is van belang dat de beschikking door u als werkgever tijdig inhoudelijk wordt gecontroleerd op juistheid, bijvoorbeeld voor wat betreft toegerekende uitkeringslasten ZW en WGA, om eventueel nog bezwaar te kunnen maken.

Waar dient u op te letten:

  • Is de juiste sectorindeling op de beschikking vermeld?
  • Zijn de juiste loonsommen gebruikt?
  • Zijn de uitkeringslasten terecht aan u toegerekend? Om de uitkeringslasten te controleren kan het zijn dat u meer gegevens nodig heeft. U kunt een specificatie van uw zogenoemde instroomgegevens schriftelijk opvragen bij uw Belastingkantoor. Dit adres staat op de beschikking Whk.
  • Kloppen de bedragen van de uitkeringslasten?
  • Is een eventuele overgang van onderneming goed verwerkt?

Onze specialisten kunnen u uiteraard behulpzaam zijn bij de controle van uw beschikking.


Wellicht ook nog mogelijkheden voor gedeeltelijke restitutie van de in 2014 betaalde ZW-premiecomponent?

Het gerechtshof Amsterdam stelde een werkgever onlangs in het gelijk die zijn Whk-premie van 2014 aanvocht, omdat zijn beschikking maar zijn mening onterecht te hoog was. Deze werkgever had een beschikking gedifferentieerde premie Whk 2014 ontvangen, waarbij de individuele premiecomponent ZW (die met ingang van 1 januari 2014 op grond van aangepaste wetgeving in rekening wordt gebracht) 1,04% bedroeg. Deze premiecomponent bestond uit het landelijk vastgestelde rekenpercentage van 0,34% met een opslag van 0,7% in verband met het individuele werkgeversrisicopercentage, wat wordt berekend op basis van de toegerekende uitkeringslasten van 2 jaar daarvoor (in dit geval dus 2012). De aan de werkgever over het jaar 2012 toegerekende ZW-uitkeringen hadden betrekking op één werknemer. Deze werknemer had op voordracht van het UWV vanaf oktober 2010 een proefplaatsing vervuld van drie maanden. Daarna had de werkgever hem een arbeidsovereenkomst van een jaar aangeboden. Na negen maanden heeft de werkgever de werknemer vervolgens meegedeeld de arbeidsovereenkomst niet te zullen verlengen. Bijna een maand voordat de dienstbetrekking eindigde (1 januari 2012) heeft de werknemer zich (op 6 december 2011) ziekgemeld. Dit heeft geleid tot ZW-uitkeringen per 1 februari 2012. In geschil was de hoogte van de premiecomponent ZW, waarbij de werkgever vond dat alleen het landelijk vastgestelde rekenpercentage van 0,34% op hem van toepassing moest zijn, gezien de omstandigheden waaronder de werknemer bij hem in dienst was.

Tijdstip indienen wetsvoorstel was van belang

Het betreffende wetsvoorstel (Wet Bezava: beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) is op 23 april 2012 naar de Tweede Kamer gezonden. De kennis over daaraan voorafgaande parlementaire stukken kan een werkgever niet worden tegengeworpen zolang er geen sprake is van een concreet wetsvoorstel. De datum van 23 april 2012 ligt na het tijdstip waarop de werknemer zich heeft ziekgemeld en waarop zijn dienstbetrekking is geëindigd. Dit betekent volgens het Hof dat met betrekking tot de sociale lasten verbonden aan deze werknemer gerechtvaardigde verwachtingen bij de werkgever bestonden, die door de nieuwe regeling zijn aangetast. Het hof concludeert om die redenen dat de Nederlandse aangepaste wettelijke regeling onverbindend zijn voor zover zij een materiële terugwerkende kracht impliceren die (op grond van eerdere jurisprudentie inzake de crisisheffing) niet te verenigen is met Europese wet- en regelgeving. Het hof vermindert de premiecomponent ZW daarom met 0,7% tot 0,34%. Wellicht zal de Hoge Raad hier in cassatie uiteindelijk nog een definitief oordeel over moeten vellen.

Als u in 2014 geen eigenrisicodrager was voor de ZW en er bij de berekening van uw individuele premiecomponent ZW volgens de premiebeschikking Werkhervattingskas 2014 ook sprake was van een individuele opslag op het landelijke rekenpercentage, zijn er afhankelijk van uw specifieke situatie wellicht voor u ook mogelijkheden voor restitutie van een deel van de in 2014 betaalde premie Whk.
Onze specialisten kunnen u desgewenst hierover informeren.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de specialisten van de Adviesgroep Loon- & Premieheffing via telefoonnummer (070) 338 07 22 of stuur een e-mail.