Artikel:

Btw op kosten voor voorgenomen aandelenverkoop volgens AG aftrekbaar

11 september 2018

Btw  op gemaakte verkoopkosten is niet altijd aftrekbaar, in geval van verkoop van aandelen. In specifieke situaties kan recht op aftrek van voorbelasting bestaan. Op 6 september jl. gaf advocaat-generaal Kokott haar visie over de aftrek van btw op verkoopkosten door een holding. Het gaat om een aandelenverkoop die niet is doorgegaan. Volgens Kokott kan in die situatie recht op aftrek van voorbelasting bestaan.

De casus: recht op aftrek van voorbelasting?

C&D Foods houdt 100% van de aandelen in Arovit Holding. Arovit Holding houdt 100% van de aandelen in Arovit Petfoods. Op grond van een managementovereenkomst verricht Arovit Holding verschillende diensten aan Arovit Petfoods. In 2009 verwierf de IJslandse financiële instelling Kaupting Bank de groep Arovit, die in economische moeilijkheden verkeerde. Kaupting Bank gaf verschillende accountantskantoren en een advocatenkantoor opdracht om te onderzoeken in hoeverre een herstructurering van de Arovit groep mogelijk was en sloot vervolgens een consultancyovereenkomsten met de adviseurs. De honoraria van deze adviseurs werd betaald door C&D Foods. Ook werden kosten gemaakt voor de beoogde verkoop van de aandelen van C&D Foods in Arovit Holding en Arovit Petfoods. Er vond uiteindelijk geen verkoop plaats, omdat er geen koper gevonden werd. De aftrek van voorbelasting op de door C&D Foods gemaakte kosten is in geschil. De Deense belastingdienst stelt dat de consultancydiensten niet verricht zijn ten behoeve van C&D Foods en dat de gemaakte kosten geen verband houden met de belaste handelingen van C&D Foods.

Visie van de Advocaat-generaal

Volgens Kokott dient de aandelenverkoop te worden aangemerkt als economische activiteit. Het doel  hiervan is een belaste activiteit te beëindigen. Doordat C&D Foods diensten verricht aan haar kleindochter, kwalificeert zij namelijk als btw-ondernemer voor haar holdingactiviteiten.

Volgens Kokott zou er sprake zijn geweest van een vrijgestelde aandelenverkoop, wanneer de aandelenverkoop zou zijn doorgegaan. Zij onderzoekt vervolgens of de kosten moeten worden toegerekend aan de voorgenomen vrijgestelde aandelenverkoop. Eerder overwoog het Hof van Justitie in het arrest SKF dat verkoopkosten alleen toerekenbaar zijn aan de aandelenverkoop indien zij zijn opgenomen in de verkoopprijs van de aandelen. Van een dergelijke doorberekening is geen sprake, omdat de aandelenverkoop in dit geval niet is doorgegaan. Volgens Kokott kan ook bij een voorgenomen aandelenverkoop, die geen doorgang vindt, sprake zijn van kosten die verband houden met een vrijgestelde prestatie. De verwijzende rechter moet nagaan of een rechtstreeks verband, tussen de verkoopkosten en de voorgenomen aandelenverkoop, aanwezig is.

Algemene kosten

Er kan pas sprake zijn van algemene kosten, als toerekening aan de voorgenomen vrijgestelde aandelen verkoop niet mogelijk is. Ook dat moet de verwijzende rechter nagaan. Om de kosten te kunnen kwalificeren als algemene kosten, hoeven deze  niet daadwerkelijk doorberekend te zijn in de prijs van handelingen van C&D Foods. Kokott merkt in dit kader nog op dat de kosten wellicht ook betrekking hebben op de verkoop van de aandelen in Arovit Holding. Omdat C&D Foods aan Arovit Holding geen diensten verricht, wordt zij voor het houden van aandelen in Arovit volgens Kokott niet als btw-ondernemer aangemerkt. Mogelijk moeten de kosten daarom nog worden gesplitst in een deel dat toerekenbaar is aan economische activiteiten en een deel dat toerekenbaar is aan niet-economische activiteiten.

Beschouwing

Ondanks het feit dat het Hof van Justitie al een aantal keer een oordeel heeft gegeven over de btw-aftrek van kosten, bestaat nog steeds geen volledige duidelijkheid. In de zaak C&D Foods zal het Hof van Justitie opnieuw een oordeel moeten geven over de btw-aftrek bij verkoopkosten van aandelen. Mogelijk nuanceert het hierbij zijn eerdere oordeel in SKF., mogelijk genuanceerd Volgens de Hoge Raad moet worden bepaald of de gemaakte verkoopkosten betrekking hebben op het beëindigen van het management of de verkoop van de aandelen. De opdracht aan de adviseur en zijn adviezen zijn daarbij bepalend. De visie van de advocaat-generaal is meer in lijn met die van de Hoge Raad.

Verder rijst de vraag wie de afnemer is van de prestatie . De advocaat-generaal gaat hier niet op in. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt dat de afnemer van de prestatie bij diensten degene is die een rechtsbetrekking heeft met de dienstverrichter. Het feit dat C&D Foods betaalt voor de consultancydiensten maakt haar nog geen afnemer. Als Kaupting Bank degene is die de overeenkomst heeft gesloten met de adviseurs, zal zij naar onze mening    moeten worden aangemerkt als afnemer van de diensten van de adviseurs. C&D Foods kan dan geen btw in aftrek brengen. Kaupting Bank kan dat evenmin, als de facturen voor de diensten op naam van C&D Foods staan. In situaties als deze is het dus van belang goed op te letten wie de overeenkomst sluit en op wiens naam de facturen staan.   

Conclusie

Bij de verkoop van aandelen is het van groot belang om na te gaan of btw op gemaakte kosten aftrekbaar is. Let er ook op dat de factuur op naam staat van degene die de overeenkomst heeft gesloten met de dienstverrichter.

Meer informatie

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met één van onze btw-adviseurs.