Artikel:

Btw in de ketenzorg

07 februari 2018

Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat het overheaddeel in de bekostiging van de ketenzorg belast is met 21% btw. De Belastingdienst blijft naheffen over de jaren vóór 2016.

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een btw-vrijstelling voor zorggroepen en gezondheidscentra die multidisciplinair samenwerken in de geïntegreerde eerstelijnszorg (de ketenzorg). Die vrijstelling had geen terugwerkende kracht. Over de jaren daarvoor liepen en lopen daarom nog steeds discussies. Onlangs heeft Hof Den Bosch in lijn met eerdere jurisprudentie aangegeven dat het overheaddeel in de keten-dbc belast is met 21% btw.

Organisatie en coördinatie belast

Zorgverleners van verschillende disciplines gaan al jaren samenwerkingsverbanden aan voor het aanbieden van geïntegreerde eerstelijnszorg op het gebied van diabetes mellitus type II, CVRM, COPD en/of astma. Deze samenwerkingsverbanden (zorggroepen) zijn bedoeld om de multidisciplinaire zorg aan de groep chronische patiënten integraal en in goede samenhang aan te bieden en te organiseren. De zorggroepen  maken met zorgverzekeraars afspraken over de bekostiging van de zorg en/of de coördinatie daarvan. De bekostiging kan plaatsvinden in de vorm van een integraal tarief (de keten-dbc), een koptarief of een GEZ-module.

De keten-dbc dekt naast de vrijgestelde medische behandeling door de (para)medische beroepsbeoefenaars eveneens de kosten van de organisatie en coördinatie in de vorm van een zogenoemd ‘overheaddeel’. De Belastingdienst vindt dat  het overheaddeel belast is met 21% btw. Dat betreft niet de vergoeding voor een zorgprestatie. Dit standpunt is door de rechter meermalen bevestigd en nu weer. Volgens de Belastingdienst geldt hetzelfde voor het koptarief en de GEZ-module.

Belastingdienst wijst alle lopende bezwaren af

Wij menen nog steeds dat btw-heffing niet aan de orde zou moeten zijn. De Belastingdienst heft echter btw na over de jaren tot en met 2015 en wijst alle lopende bezwaren af. Hof Den Bosch heeft de Belastingdienst gelijk gegeven. Het is nog niet duidelijk of hiertegen in cassatie wordt gegaan. Op basis van een akkoord met Zorgverzekeraars Nederland, compenseren de zorgverzekeraars onder voorwaarden de btw-schade aan de zorggroepen. Als u dat nog niet heeft gedaan, is het belangrijk om in overleg te treden met uw preferente zorgverzekeraar over eventueel nog te nemen stappen en de voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt. In goed overleg kan de btw-verplichting over de oude jaren in de meeste gevallen zonder financiële schade voor de zorggroep worden afgehandeld.

Meer informatie?

Wilt u over dit bericht meer informatie? Neem dan contact op met onze specialisten van de BDO Branchegroep Zorg of bel (088) 236 48 03.