BDO Nederland gebruikt cookies en trackingtechnologieën om het browser-gebruik op onze site te verbeteren, gepersonaliseerde content te tonen en traffic te analyseren. Door het gebruik van onze website, stemt u in met het gebruik van functionele cookies. Door op onderstaande button te klikken, stemt u in met analytische cookies. Lees meer over ons cookiebeleid en privacybeleid.
Artikel:

Btw 2021: Nadere invulling btw e-commerce regels

16 december 2019

In het voorjaar van 2019 informeerden wij u over de btw-regels die per 1 januari 2021 gelden voor e-commerce in de volgende perspectiefdelen:

Onlangs zijn de btw-regels voor afstandsverkopen en bepaalde binnenlandse leveringen nader ingevuld. In dit perspectief informeren wij u hier graag over.

E-commerce goederenleveringen afkomstig van buiten de EU

Vanaf 1 januari 2021 zullen alle goederenleveringen aan particulieren in de EU belast zijn in de EU. Dat geldt dus ook voor goederen die afkomstig zijn van buiten de EU. Bij de invoer van deze goederen kan gebruik worden gemaakt van twee vereenvoudigingen wanneer de intrinsieke waarde van de goederen niet meer is dan 150 euro. Voor een uitgebreidere toelichting hierover verwijzen wij naar ons eerdere perspectief. De vereenvoudiging voor post- en koeriersbedrijven wordt nu nader ingevuld (zie punt 5 van ons eerdere perspectief). Voor de maandelijkse betaling onder deze regeling kunnen EU-lidstaten gebruik maken van de regels die gelden voor uitstel van betaling van douanerechten. 

E-commerce en de btw-positie van platforms

Platforms spelen een belangrijke rol binnen de nieuwe btw-regels voor e-commerce. Op basis van de platformfictie wordt een platform onder bepaalde voorwaarden voor de btw geacht de goederen te leveren aan de particuliere afnemer in plaats van de daadwerkelijke leverancier. We verwijzen voor een uitgebreide bespreking van deze regeling naar ons eerdere perspectief hierover. De btw bij grensoverschrijdende verkopen binnen de nieuwe btw-regels voor e-commerce kan in één EU-lidstaat worden aangegeven (One Stop Shop systeem of OSS). Dit geldt in principe niet voor binnenlandse leveringen (als het vervoer van de geleverde goederen in dezelfde lidstaat begint en eindigt). De recente aanvullingen hebben tot gevolg dat een platform die verkopen binnen de EU faciliteert ook gebruik kan maken van OSS als sprake is van een binnenlandse levering. 

Correcties van de aangiftes

Zoals hiervoor aangegeven kan bij grensoverschrijdende verkopen de btw worden aangegeven in één EU-lidstaat via OSS. Dit systeem bestaat thans al voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten. Correcties van de aangegeven btw moeten op dit moment plaatsvinden door middel van een wijziging van de oorspronkelijke aangifte. Vanaf 1 januari 2021 kunnen correcties worden opgenomen in de eerstvolgende aangifte. Aan correcties hebben we reeds aandacht besteed in ons perspectief over retourzendingen. 

De recente aanvullingen bevatten een overgangsregeling. Correcties die zien op  btw-aangiften die betrekking hebben op aangiftetijdvakken tot en met 2020 kunnen slechts worden gecorrigeerd door middel van een correctie van diezelfde aangifte en niet door middel van een correctie in een latere aangifte. Ingediende btw-aangiften die betrekking hebben op een aangiftetijdvak vanaf het eerste tijdvak van 2021 kunnen na indiening slechts worden gecorrigeerd door middel van een correctie in een latere aangifte. Dit mag slechts gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de datum waarop de oorspronkelijke aangifte moest worden ingediend.

Ook kan de situatie zich voordoen dat btw-aangiften gecorrigeerd moeten worden, maar de belastingplichtige niet langer gebruik maakt van OSS, hiervan is uitgesloten of de lidstaat waar hij aangifte doet onder OSS is veranderd. Correcties moeten dan rechtstreeks bij de belastingdienst van de EU-lidstaat waar btw is verschuldigd worden ingediend. 

Gevolgen voor de praktijk 

Wij onderschrijven het belang van de e-commerce regels. Met de regeling voor platforms beoogt de EU de inning van btw bij e-commerce eenvoudiger en efficiënter te maken. Daarnaast wordt een gelijk speelveld gecreëerd tussen goederenleveringen afkomstig van buiten de EU en goederenleveringen binnen de EU. De e-commerce regels zijn naar onze mening dan ook welkom. Daarentegen zien wij wel een grote verantwoordelijkheid op platforms afkomen en zijn niet alle regels even duidelijk. 

Ook zijn de btw-regels voor e-commerce complex. Van geval tot geval zal moet worden bekeken wat de gevolgen van de e-commerce regels zijn en hoe u hier het beste op kan inspelen. Niet alleen buiten de EU gevestigde leveranciers krijgen met de nieuwe regels te maken. Dat geldt ook voor binnen de EU gevestigde leveranciers wanneer hun goederen zich buiten de EU bevinden of wanneer zij eigenaar zijn van een platform langs welke goederenleveringen van buiten EU worden gefaciliteerd. Ook de regels voor e-commerce met goederen binnen de EU wijzigen. Wanneer u denkt met deze nieuwe regels te maken te krijgen, is het van belang om tijdig uw btw-positie in kaart te brengen. Ook is het van belang tijdig na te denken over hoe u voor de btw omgaat met retourzendingen. Wanneer u via een platform handelt of een platform bent, is het van belang om over de teruggaaf van btw bij retourzendingen duidelijke afspraken te maken, zodat zowel leveranciers als platforms weten waar zij aan toe zijn. Uiteraard zijn we u hierbij graag behulpzaam! Neem hiervoor gerust contact op met een van onze btw-adviseurs.