Artikel:

Btw 2020: welke levering is de intracommunautaire bij ABC-transacties

04 april 2019

Per 1 januari 2020 en 2021 veranderen de btw-regels voor internationale handel op enkele belangrijke punten. In dit artikel staan we stil bij de vraag hoe een ondernemer moet bepalen welke levering bij ABC-transacties de intracommunautaire levering is.

De huidige btw-behandeling van ABC-transacties

Bij ABC-transacties worden goederen verkocht door A aan B en vervolgens door B aan C. De goederen worden rechtstreeks vervoerd van A naar C. Voor de btw is sprake van twee leveringen, een levering van A aan B en een levering van B aan C. Indien de goederen van de ene naar de andere EU-lidstaat worden vervoerd dan kan slechts een van deze leveringen als intracommunautaire levering worden aangemerkt. Er zijn dus twee mogelijkheden:

  1. De levering van A aan B is de intracommunautaire levering. A verricht een intracommunautaire levering belast in de lidstaat van vertrek tegen het nultarief. B moet een intracommunautaire verwerving aangeven in het land van aankomst van de goederen. De levering van B aan C is een binnenlandse levering belast in het land van aankomst van de goederen.
  2. De levering van B aan C is de intracommunautaire levering. B verricht dan een intracommunautaire levering belast in de lidstaat van vertrek tegen het nultarief. C moet een intracommunautaire verwerving aangeven. De levering van A aan B is een binnenlandse levering in het land van vertrek van de goederen.

Om te bepalen welke levering de intracommunautaire levering is, is van belang of C eigenaar is geworden van de goederen voordat deze de lidstaat van vertrek verlaten. Is dat namelijk het geval dan is de levering van B aan C de intracommunautaire levering. Wordt C pas eigenaar van de goederen in het land van aankomst dan is de levering van A aan B de intracommunautaire levering. Deze regeling is niet erg praktisch, met name omdat A soms niet weet dat C al eigenaar is geworden van de goederen voordat ze zijn lidstaat verlaten.

Wijziging per 2020

Vanaf 1 januari 2020 geldt als hoofdregel dat de intracommunautaire levering de levering is van A aan B. Alleen als B aan A een btw-identificatienummer van de lidstaat van vertrek geeft dan wordt de levering van B aan C als de intracommunautaire levering aangemerkt. De nieuwe regeling geldt alleen als B het vervoer regelt.

De vereenvoudiging die per 1 januari 2020 geldt, kan ook worden toegepast in geval van langere ketens. Stel bijvoorbeeld dat sprake is van een ABCDE-levering en D regelt het vervoer. Dan geldt dat als D aan C een btw-nummer verstrekt van een ander land dan het land van vertrek van de goederen, de levering van C aan D als intracommunautaire levering kwalificeert. Geeft hij een btw-nummer van het land van vertrek dan is de levering van D aan E de intracommunautaire levering.

De vereenvoudiging heeft overigens geen gevolgen voor de reeds bestaande vereenvoudigde ABC-regeling. Deze blijft bestaan.

Gevolgen voor de praktijk

De regeling op zich is naar onze mening praktisch goed toepasbaar en zorgt voor meer rechtszekerheid. A kan immers afgaan op het aan hem verstrekte btw-identificatienummer. Wel kan er naar onze mening in bepaalde gevallen nog discussie ontstaan over wie de goederen heeft vervoerd, bijvoorbeeld wanneer B met A afspreekt de goederen op te halen, maar een medewerker van C stuurt. Wie de goederen vervoert is van invloed op de vraag of de regeling van toepassing is en in welke schakel de intracommunautaire levering plaatsvindt.

Meer informatie

Wanneer u betrokken bent bij ABC-transacties is het van belang om aan de hand van uw huidige handelwijze te kijken wat de gevolgen zijn van de nieuwe regeling. Indien u beschikt over btw-nummers van verschillende landen dan kan u bezien of het gunstiger is om van het ene of het andere btw-nummer gebruik te maken bij ABC-transacties. Uiteraard zijn we u hierbij graag behulpzaam. Neem hiervoor contact op met een van onze btw-adviseurs.

Benieuwd naar de overige wetswijzigingen bij internationale handel? Bekijk dan deel 1, 2456 of 7 van deze reeks artikelen.