Artikel:

Brexit; gevolgen voor immigratie, belasting en sociale zekerheid

12 november 2020

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de EU met een Terugtrekkingsakkoord verlaten.Tot 31 december is er een transitieperiode van kracht, waarin de regels omtrent het vrije verkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU van kracht blijven. Wat zijn de gevolgen voor immigratie, belasting en sociale zekerheid vanaf 1 januari 2021 voor werknemers uit het Verenigd Koninkrijk die naar Nederland komen en visa versa als het partijen niet lukt om concrete afspraken te maken over hun relatie na de transitieperiode? Wij behandelen het in dit artikel.

Burgerrechten

Veel burgers van de EU en het Verenigd Koninkrijk hebben belangrijke keuzes in hun leven gebaseerd op de rechten die zij in verband met het vrije verkeer op grond van het recht van de Unie genieten. Van meet af aan is bij de onderhandelingen aan de bescherming van de levenskeuzes van die burgers en hun familieleden de hoogste prioriteit gegeven. Het terugtrekkingsakkoord beschermt daarom de aan het eind van de transitieperiode in het Verenigd Koninkrijk wonende EU-burgers en in een van de 27 EU-lidstaten wonende Britse onderdanen en biedt hen de mogelijkheid om op basis van hun rechten uit hoofde van het Unierecht voor de rest van hun leven in het gastland te blijven uitoefenen, mits die rechten gebaseerd zijn op levenskeuzes die vóór het eind van de transitieperiode werden gemaakt. EU-burgers en Britse onderdanen en hun respectieve familieleden kunnen onder dezelfde materiële voorwaarden als die van het Unierecht in het gastland blijven wonen, werken of studeren.

Immigratie

Op basis van het Terugtrekkingsakkoord mogen Britten die in Nederland wonen vóór het einde van de transitieperiode, in Nederland blijven wonen en werken na afloop van de transitieperiode. Deze personen hebben geen werkvergunning nodig maar zullen wel een verblijfsvergunning moeten aanvragen. De IND verstuurde aan deze groep personen brieven waarin ze werden uitgenodigd om een verblijfsvergunning aan te vragen.

Let op: Als iemand nog geen uitnodiging heeft ontvangen of na 1 augustus 2020 in Nederland is komen wonen, dan moet een aanvraag voor een verblijfsvergunning zo snel mogelijk online worden ingediend. De uitnodigingen worden namelijk niet meer verstuurd door de IND. Na afloop van de transitieperiode (en zonder nadere afspraken) geldt dat nieuw ‘ingekomen’ werknemers vanuit het Verenigd Koninkrijk een verblijfsvergunning en/of tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen op basis van de geldende immigratieregelgeving voor derdelanders. 

Belastingheffing

Tijdens de transitieperiode wordt het Verenigd Koninkrijk voor belastingdoeleinden nog behandeld alsof het een EU-lidstaat is. Na 31 december 2020 zal het bilaterale belastingverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk nog steeds van toepassing zijn. Voor wat betreft de allocatie van het inkomen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk zullen er daarom geen wijzigingen optreden. Bepaalde Nederlandse nationale belastingregelingen (die zijn gebaseerde op het EU-recht) zullen niet langer van toepassing zijn. Concreet betekent dit dat:

  • Inwoners uit het Verenigd Koninkrijk die in Nederland aan belastingheffing zijn onderworpen geen recht meer hebben op het inkomstenbelastingdeel van de heffingskortingen.
  • Britse werknemers van wie minimaal 90% van hun wereldinkomen in Nederland aan belastingheffing is onderworpen, kunnen niet meer aangemerkt worden als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Als gevolg hiervan bestaat geen recht meer op bepaalde aftrekposten via de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting.

Let op: personen die onder de reikwijdte van het Terugtrekkingsakkoord vallen, behouden hun burgerrechten als waren zij inwoner van de EU. Zij behouden onder andere het recht op sociale en fiscale voordelen. Dit betekent dat deze groep personen recht houden op bovenstaande nationale belastingregelingen ook na afloop van de transitieperiode. Momenteel is er een wetsvoorstel aanhangig voor de Verzamelwet Brexit waarin de nationale wet op deze punten zal worden aangepast. Dit wetsvoorstel moet echter nog worden aangenomen. 

Sociale zekerheid

De sociale zekerheidspositie van de Britse werknemers (en hun familieleden) zal tot en met 31 december 2020 gelijk blijven. Na de transitieperiode is de Europese sociale zekerheidsverordening (Vo 883/2004) niet meer van toepassing voor Britse werknemers die in Nederland werken en visa versa. Ook het huidige bilaterale sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk biedt geen soelaas voor de coördinatie van sociale zekerheid voor alle burgers van het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat zonder nadere afspraken, zal worden teruggevallen op de nationale sociale zekerheidsregelgeving in Nederland en/of het Verenigd Koninkrijk wat kan leiden tot dubbele verzekeringsplicht of geen verzekeringsplicht.

Gevolgen detacheringsrichtlijn

De Brexit heeft eveneens gevolgen voor gedetacheerde werknemers. Vanaf 1 januari 2021 is de Europese Detacheringsrichtlijn niet meer van toepassing op Britse werkgevers die personeel detacheren naar de Europese Unie en visa versa. In beginsel is dus de nationale (arbeidsrechtelijke) regelgeving van toepassing op werknemers die door hun Britse werkgever worden gedetacheerd naar Nederland. Op basis van artikel 1 van de Detacheringsrichtlijn mogen lidstaten bij het toepassen van nationale regelgeving, werknemers van werkgevers uit derde landen niet meer begunstigend behandelen dan werknemers van EU-werkgevers. Dus ook na 1 januari 2021 moet aan werknemers die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland worden uitgezonden tenminste dezelfde (arbeids)voorwaarden worden geboden als in de situatie dat er een werknemer door een EU-werkgever wordt gedetacheerd. Let op: voor personen die onder de reikwijdte van het Terugtrekkingsakkoord vallen, geldt dat zij dezelfde rechten behouden als voor de terugtrekking.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over de gevolgen voor u als werkgever en uw personeel in verband met de Brexit, neem contact op met een van onze specialisten.