Artikel:

Bijzonder uitstel en melding betalingsonmacht, wat moet u doen en wanneer?

24 april 2020


De uitbraak van het coronavirus kan ervoor zorgen dat u tijdelijk en buiten uw invloed in liquiditeitsproblemen komt. Daarom is het mogelijk om een verzoek om bijzonder uitstel van betaling te doen.

Deze regeling roept veel praktische vragen op. Wij informeren u graag over de huidige stand van zaken. 

Wanneer uitstel van betaling aanvragen

Voor de loonbelasting en de btw is het belangrijk dat u de maandelijkse aangiften of de kwartaalaangiften in blijft dienen, ook als u deze niet kunt betalen. Als u niet de bij de aangifte behorende betaling verricht, volgt enige tijd later een naheffingsaanslag. Voor deze aanslag kunt u dan vragen om bijzonder uitstel van betaling. 

Voorbeeld
Voor de aangifte loonheffingen of btw over de maand maart of het eerste kwartaal 2020 geldt dat de aangifte en de bijbehorende betaling uiterlijk 30 april 2020 gedaan moeten worden. De aangifte moet u blijven doen. Wanneer u niet betaalt, zal in de loop van mei 2020 een naheffingsaanslag worden opgelegd. Pas daarna kunt u bijzonder uitstel van betaling vragen.

Telkens opnieuw uitstel aanvragen of is één keer voldoende?

Een veelgestelde vraag is of een reeds ingediend verzoek om uitstel van betaling, ook toeziet op later opgelegde belastingaanslagen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat bij het aanvragen van drie maanden bijzonder uitstel van betaling i.v.m. corona, de invordering voor alle aanslagen moet worden opgeschort, zowel voor de op dat moment reeds opgelegde aanslagen, als voor de toekomstige aanslagen. Dit geschiedt dan voor een periode van drie maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling.

Wel merken wij op dat de regeling voor bijzonder uitstel van betaling niet voor alle typen belastingschulden geldt (zie hierna). Is sprake van een andersoortige belastingschuld, dan zult u nog steeds apart uitstel van betaling moeten aanvragen

Is er in uw geval sprake van een concern met meerdere BV’s? Om het voor u, uw adviseur en de Belastingdienst overzichtelijk te houden, raden wij u aan om per belastingplichtige uitstel van betaling aan te vragen. 

Voor welke typen belasting geldt het bijzonder uitstel? 

U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol, tabak) en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken.

Het bijzonder uitstel geldt dus onder meer niet voor overdrachtsbelasting, schenkbelasting en dividendbelasting. 

Samenloop uitstel en melding betalingsonmacht

Indien een vennootschapsbelastingplichtig lichaam niet in staat is om haar belastingschulden te betalen, kan het voorkomen dat de schuld wordt ingevorderd bij de bestuurder van dit lichaam. Lees hier meer over bestuurdersaansprakelijkheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid geldt niet voor alle belastingschulden. De meest belangrijke belastingschulden waar deze aansprakelijkheid voor geldt zijn de loonheffingen, btw en pensioenpremies. Bestuurdersaansprakelijkheid geldt niet voor de inkomstenbelasting en voor de vennootschapsbelasting. Daarvoor hoeft u dus geen melding betalingsonmacht te doen. 

Het is normaliter belangrijk dat u (naast het aanvragen van uitstel van betaling ook) tijdig een melding betalingsonmacht doet per belastingplichtige. Tijdig is uiterlijk binnen twee weken nadat de betaling op aangifte had moeten worden gedaan. Let op! Dit moment is dus eerder dan het moment waarop u uitstel van betaling kunt aanvragen.

Melding voor bijzonder uitstel wegens coronacrisis niet nodig
Het Ministerie van Financiën heeft besloten dat een afzonderlijke melding betalingsonmacht tijdelijk niet nodig is als u om uitstel van betaling in verband met corona vraagt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken, vanaf het tijdvak februari 2020.

NB 1: voor premies bedrijfspensioenfonds geldt nog steeds dat u moet melden (tenzij uw bedrijfspensioenfonds anders beslist).

NB 2: de toezegging geldt alléén voor bijzonder uitstel i.v.m. de coronacrisis. In alle overige situaties moet nog steeds worden gemeld. U kunt betalingsonmacht rechtstreeks digitaal melden of gebruik maken van het meldformulier dat op de site van de Belastingdienst kan worden gedownload. 

Voorbeeld
Voor de aangifte loonheffingen of btw over de maand maart of het eerste kwartaal 2020, geldt dat de bijbehorende betaling uiterlijk 30 april 2020 gedaan moet worden. De melding betalingsonmacht over deze tijdvakken moet dan dus gedaan zijn voor 14 mei 2020 (tenzij u om bijzonder uitstel van betaling i.v.m. corona vraagt). 

Voor de melding betalingsonmacht geldt dat u een eenmaal gedane melding niet hoeft aan te vullen als nieuwe belastingschulden ontstaan die niet kunnen worden betaald. 

Hulp nodig bij uitstel van uw belastingen? 

Wij realiseren ons dat het niet eenvoudig is om te onderkennen wanneer u precies moet handelen. Lees hier meer informatie over de actuele fiscale maatregelen tijdens de coronacrisis. Heeft u vragen, neem dan contact op via onderstaande knop.

Neem contact op met het BDO crisismanagementteam